ระบบอินทราเน็ตโรงเรียนท่าศาลา

 

 

 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทุกระบบและทุกภาคส่วนมีการใช้อย่างกว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งด้านการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2550 – 2554)ในยุทธศาสตร์ที่ 1

 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษา

พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส โดยพยายามผลักดันให้โรงเรียนสามารถเข้าถึง และบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าศาลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงได้นำเอกสารคู่มือ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน” ขึ้นโดยรวบรวมซอฟต์แวร์ประเภท Freeware ซึ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิตอนุญาตให้ใช้ฟรีหากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร และจัดทำแนวทางการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน หรือใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง บรรจุลงในเครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน โดยครูสามารถเข้าไปดรายการได้้ที่ http://intranet

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีไฟล์ หรือข้อมูลที่คุณครูต้องใช้อีกจำนวนหนึ่งบริการแก่ครูในเครื่องแม่ข่าย ชึ้งคุณครูสามารถเข้าไปdownloadไดที่ ftp://intranet