ฝ่ายบริหาร | เด็กเล็ก | ประถมปีที่ ๑ | ประถมปีที่ ๒ | ประถมปีที่ ๓ | ประถมปีที่ ๔
ประถมปีที่ ๕ | ประถมปีที่ ๖ | สนันสนุนการสอน

 

ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขต ๔

 

 

ผู้อำนวยการ
นายพนธกร จรเสมอ

 

 

รองผู้อำนวยการ
นายภานุวัชร แร่ทอง

รองผู้อำนวยการ
นายธนิสร จันทร์บุญ

รองผู้อำนวยการ
นางโสภา พรหมแก้ว

 กลับหน้าแรก