รายงานการวิจัย

การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน

โรงเรียนท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

 

 

 

 

นายโชคชัย   แร่ทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.   2550

ชื่อเรื่อง                                  การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา 

                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า               นายโชคชัย  แร่ทอง

ปีที่พิมพ์                                2550

 

บทคัดย่อ

 

                การนิเทศการศึกษาถือเป็นการพัฒนาครู เนื่องจากครูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา อันมีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามกรอบการศึกษา 5 ด้าน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  การวางแผนและกำหนดทางเลือก  การสร้างสื่อและเครื่องมือ  การปฏิบัติการนิเทศภายใน และการประเมินผลและรายงานผล  โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ ( Action Research )  จำนวน 2  วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน (Planning)  การปฏิบัติ (Action)  การสังเกต (Observation)  และการสะท้อนผล (Refection)  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ศึกษาค้นคว้า  ครูวิชาการโรงเรียน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระทุกสาระ  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 24 คน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 2 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  แบบบันทึกการประชุม  แบบจดบันทึกประจำวัน และแบบประเมินผลการพัฒนาการนิเทศภายใน  ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation  Technique) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการพรรณนาบรรยาย

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า สภาพปัจจุบันปัญหาของการนิเทศภายในก่อนการพัฒนา ครูผู้นิเทศขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายใน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายในขาดระบบกำกับติดตามที่ดี ขาดประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน โดยกลยุทธ์ที่ใช้คือ การประชุมปฏิบัติการ และการประชุมกำกับติดตาม ผลจากการพัฒนาทำให้ครูผู้นิเทศมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนนิเทศภายใน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และกำหนดทางเลือก การสร้างสื่อและเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการนิเทศภายใน สามารถปฏิบัติงานนิเทศภายในโดยการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอนของครู และให้คำปรึกษากับครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทำให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะจากการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งผลถึงความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามความมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป