ผลงานทางวิชาการครูโรงเรียนท่าศาลา

รายการ
เรื่อง
ผู้จัดทำ

นวัตกรรม

นายโชคชัย แร่ทอง

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนท่าศาลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์
โครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านการเขียนร้อยกรอง โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์