ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

 

โรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 หมายเลขโทรศัพท์ (075) 521117 , 521507 , 522174 มีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา

เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนท่าศาลามัธยมสามัญศึกษา” โดยใช้ศาลาธรรมของวัดท่าสูงเป็นสถานศึกษาชั่วคราว มีนายธูป ทรัพย์เจริญ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูมาช่วยราชการ 3 คน นักเรียน 35 คน

 
 

ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานและได้ย้ายเข้ามาเรียน ณ อาคารใหม่ ในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2499 หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายขยายเป็นภาคบังคับและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนท่าศาลา
(ประถมศึกษาตอนปลาย)
มีนายสุชน ลิ้มโอภาส เป็นครูใหญ่

ครั้งสุดท้ายได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนท่าศาลา และได้ใช้ชื่อนี้มาถึงปัจจุบัน

อาคารสถานที่

ปัจจุบันนี้มีอาคารเรียน

แบบ 017 จำนวน 1 หลัง 10 ห้องเรียน

แบบ 015 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน

แบบ ส.ป.ช. 2/28 จำนวน 2 หลัง 24 ห้องเรียน

นอกจากนั้นมีอาคารประกอบ คือ
อาคารอเนกประสงค์ แบบ ส.ป.ช. 206/26 จำนวน 1 หลัง
ส้วม จำนวน 4 หลัง 32 ที่

จำนวนนักเรียน มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2546 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,626 คน จำนวน 45 ห้องเรียน นักเรียนที่มาเรียนที่นี่มาจากทุกท้องที่ในอำเภอท่าศาลาและอำเภอใกล้เคียง
 
บุคลากร มีจำนวนทั้งสิ้น 71 คน ประกอบด้วย สายผู้บริหารจำนวน 4 คน สายครูผู้สอน 66 คน นักการภารโรง 1 คน
การจัดชั้นเรียน

 

จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

 

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
เด็กเล็ก
77
92
169
4
ประถมศึกษาปีที่ 1
129
138
267
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
129
123
252
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
98
118
216
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
114
144
258
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
106
133
239
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
98
127
225
5
รวม
751
875
1626
39