แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ61101
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัดที่ 3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
This sign means ".................................. ."
      
   a. You can drink the thing inside.
   b. The thing inside is dangerous.
   c. You can cook the thing inside.
   d. You can't drink it. It will kill you.

ข้อที่ 2)
This sign means ".................................. ."
      
   a. Children must cross the road here.
   b. Be careful. Children cross the road here.
   c. Children must walk along the path.
   d. Children must not cross here.

ข้อที่ 3)
They finish their class in the evening.
      
   a.Hello.
   b. Goodbye.
   c. Good morning
   d. Good afternoon.

ข้อที่ 4)
What is this?
      
   a. This is my house.
   b. This is my school.
   c. This is the temple.
   d. This is the temple.

ข้อที่ 5)

      
   a. The door is open.
   b. The window is open.
   c. The box is open.
   d. The gate is open.

ข้อที่ 6)

      
   a. Bob is doing his homework.
   b. Bob is sitting.
   c. Bob is sleeping in bed.
   d. Bob is cooking.

ข้อที่ 7)

      
   a. Today is cloudy.
   b. Today is sunny.
   c. Today is rainy.
   d. Today is windy.

ข้อที่ 8)
The postman puts letters into the ................................. in front of your house.
      
   a. box
   b. phone booth
   c. mailbox
   d. postbag

ข้อที่ 9)
Where is the ball ?
It is ......................

      
   a. On the pond
   b. Under the pond
   c. In the pond
   d. Near the pond

ข้อที่ 10)

      
   a. John is eating in the kitchen.
   b. John is putting the bowl on the table.
   c. John is reading.
   d. John is watching TV.