แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ61101
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
( Items 1-4 )
Application Form for Running Race
Suksadee School Sports Center
Name : _______________1______________________
(Family Name first)
Age : ___________2_________Nationality : ________3_________
Telephone number ______________4______________

   a. Manat
   b. Manat Supasan
   c. Supusan
   d. Supasan Manat

ข้อที่ 2)

   a. March 17, 1991
   b. 15
   c. March 17
   d. 167 cms.

ข้อที่ 3)

   a. 02-567-8976
   b. Thailand
   c. American
   d. 61 kms.

ข้อที่ 4)

   a. 20 Zoo
   b. Thailand
   c. 1991
   d. 02-456-9876

ข้อที่ 5)
(Items 5-6 )
Situation : Aom is asking Beam about his hobby collecting stamps.
Aom : Have you got foreign stamps?
Beam : ……….5……………
Aom : How many have you got?
Beam : ……….6……………

   a. Yes, I do.
   b. I don't know.
   c. Yes, I have.
   d. d. No, I haven't.

ข้อที่ 6)

   a. About 6 days.
   b. About 6 o'clock.
   c. About 6 pieces.
   d. About 10 books.

ข้อที่ 7)
(Items 7-8)
Situation : Tom meets John at the department store.
Tom : Hello, John. How are you?
John : ………..7………… And you?
Tom : Very well, thank you. What do you now, Tim?
John : …………8………. I work in a hospital. And what are you?
Tom : I'm a policeman.

   a. Nice to meet you.
   b. Fine, thanks.
   c. Thanks.
   d. You're welcome.

ข้อที่ 8)

   a. I'm a doctor.
   b. Yes, I am.
   c. No, I don't.
   d. Yes, I do.

ข้อที่ 9)
Situation : At the food shop.
John : Are you thirsty ?
Mary : Yes, I am.
John : ………………
Mary : Some Coca Cola, please.

   a. How many do you have?
   b. Do you want some cake?
   c. What do you want to drink?
   d. Tell me what you want to do.

ข้อที่ 10)
Situation : At the airport.
Jim : Nice to meet you, John.
John : ……………………….

   a. Yes, I do.
   b. Nice to meet you, too.
   c. I'm all right.
   d. Thank you very much.