แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) รหัสวิชา อ 61101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ
โดย อ.ศกุนตลา วิไลขำ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Situation : At a hospital. A : _________________? B : I have a cold.
   Are you a cold
   What do you do
   What's the matter
   How have you been doing

ข้อที่ 2)
A : How many people are there in your family? B : _________________.
   There are female
   There are thirteenth
   There are three
   There are nice and great

ข้อที่ 3)
Lilly : Would you pass me the pepper , please?
   Here you are.
   There is it.
   You're.
   I would love to.

ข้อที่ 4)
A : What's your telephone number? B : It is _________________.
   06 : 30
   Room 211
   26 / 18 Soi 13
   0-2487-19063

ข้อที่ 5)
Bob : It's time to go now. See you later. Billy : _________________.
   Goodbye
   Thank you
   Your bus's coming
   Well done

ข้อที่ 6)
You are late for English class. What will you say to your teacher?
   See you soon.
   Sorry, I'm late.
   May I go out, please?
   Repeat after me, please.

ข้อที่ 7)
What are you going to do on Visakha Buha Day?
   I'm going to give alms to the monks.
   I'm going to give big candles to the monks.
   I'm going to the Wien Tien ceremony (เวียนเทียน) at a temple.
   1 and 3 are correct.

ข้อที่ 8)
At the hospital Doctor : _____________________? Ben : I have a fever.
   What's today
   What are you
   What's wrong with you
   What do you do

ข้อที่ 9)
For Sale
   You can buy this.
   You can sell this.
   It is free.
   It is cheap now

ข้อที่ 10)
Staff Only
   Don't use this door.
   Go out this way.
   This door is for the people who work here.
   None can use this door.