แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) รหัสวิชา อ 61101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 3.พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่
โดย อ.ศกุนตลา วิไลขำ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Situaton : A secretary is talking to a caller. Caller : This is Jim Smith. Can I speak to Mr. Johnson, please? Secretary : _________________.
   Pardon me. I don't know him.
   Can you talk to him now?
   I'm afraid he's just gone out.
   Sorry. He doesn't want to speak to you.

ข้อที่ 2)
Situaton : A secretary is talking to a caller. Caller : Can I leave a message, please? Secretary : _________________.
   Sure
   So long
   No, never
   Next time, please

ข้อที่ 3)
Situaton : On the road. Sunisa : Excuse me, _____________ The hotel? A man : Walk straight, and turn left.
   could you tell me how to get to
   would you kindly take me to
   did this bus stop at
   do you know when this bus stops at

ข้อที่ 4)
Situaton : On the road. Sunisa : Excuse me, could you tell me how to get to the hotel? A man : ____________________.
   Walk straight, and turn left
   I don't know where it is
   You can buy a ticket on the bus
   That bus will take you there

ข้อที่ 5)
Situaton : At the party. Tim : Would you like some coke? Nan : __________. Water, please.
   O.K
   Thank you
   That's right
   No, thank you

ข้อที่ 6)
Situaton : Nisa offers Betty some cake. Nisa : My mother made a cake for me. _____________? Betty : Yes, please. It look very good.
   Do you eat cake
   Have you ever eaten this
   Can you eat cake
   Would you like some

ข้อที่ 7)
Situaton : Nisa offers Betty some cake. Nisa : My mother made a cake for me. Would you like some? Betty : __________. It look very good.
   I don't like that
   Certainly I will
   Sure, it is
   Yes, please

ข้อที่ 8)
Situaton : In a park. Som : Do you mind if I have a picnic here? Num : _________________. Som : Thank you.
   Certainly not
   Go away
   Yes, you may
   You're welcome

ข้อที่ 9)
Situaton : At a tennis Course. Wilai : Hey Wichai, let's have a break for a moment. I can't hit the ball anymore! Wichai : Well, why? Wilai : _________________.
   I'm busy
   I'm angry
   I'm so tired
   I'm worrying

ข้อที่ 10)
Lek : I forget dictionary. _______________________ Bill : Yes. Here you are.
   Can I borrow yours?
   I'll go to buy one.
   Could you read for me?
   Please spell the words.