แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) รหัสวิชา อ 61101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 5. พูด/เขียน แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหต
โดย อ.ศกุนตลา วิไลขำ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Does Tom have any brothers?
   Yes, he have.
   Yes, he is.
   Yes, he does.
   Yes, he do.

ข้อที่ 2)
Does Tom have any brothers?
   Yes, he have.
   Yes, he is.
   Yes, he does.
   Yes, he do.

ข้อที่ 3)
I get up _____ 6 o'clock.
   in
   at
   on
   to

ข้อที่ 4)
Do they have breakfast at 7.00?
   Yes, we do.
   Yes, they do
   No, we do.
   No, they do.

ข้อที่ 5)
What do people do on Songkran Festival?
   They splash the water.
   They were splashing the water.
   They splashing the water.
   They do splashing the water.

ข้อที่ 6)
When will you see this word "Long live the King"
   On New Year's Day.
   On Queen's Birthday.
   On Valentine's Day.
   On King's Birthday.

ข้อที่ 7)
My address is 820. "820 is ...................…"
   eighty - two- oh
   eighty and twenty
   eight- twenty
   eight-two-oh

ข้อที่ 8)
Hello. My name is Janet. I ___________________
   work as nurse.
   am a nurse
   be a nurse
   was working as nurse.

ข้อที่ 9)
A : ___________ pen is it? B : Tom's.
   Who
   Whose
   Where
   How much

ข้อที่ 10)
A : Where is my schoolbag? B : ____________________
   There is one schoolbag.
   It's a notebook.
   It's on my desk.
   It's your schoolbag.