แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) รหัสวิชา อ 61101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 1. พูด/เขียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
โดย อ.ศกุนตลา วิไลขำ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
A : Who is absent today? B : ____________________
   Somsak.
   A student.
   A teacher.
   Yes, I do.

ข้อที่ 2)
A : What time does your English class start? B : ____________________
   From 8.30 to 9.30.
   On Monday.
   At lunch.
   It's at 8.30.

ข้อที่ 3)
A : Where is your homework? B : _________ I forgot it at home.
   OK.
   Thank you.
   I'm sorry
   Goodbye.

ข้อที่ 4)
A : _______________ is she? B : She is a nurse.
   Who
   Where
   What
   Whose

ข้อที่ 5)
A : Do you like apples? B : ___________________
   Yes, I do.
   No, you don't
   Yes, I am.
   No, you do.

ข้อที่ 6)
A : Can he swim? B : ___________________
   Yes, he can.
   Yes, he is.
   No, he doesn't.
   No, he is not.

ข้อที่ 7)
The student ...................... to English camp next week.
   goes
   is going to go
   went
   has gone

ข้อที่ 8)
Listen to the birds! They _______________.
   are singing
   will sing
   sings
   sing

ข้อที่ 9)
We usually say "____________" when we do something wrong.
   thank you
   goodbye
   sorry
   you're welcome

ข้อที่ 10)
Thai people usually ………………. When we meet friends.
   sing a song
   dance
   smile
   sit down