แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกมาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ตัวชี้วัดที่ 1. ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม
Choose the best answer

ข้อที่ 1)
Jane is 152 centimeters tall.Tina is 134 and Betty is 146. Who is the tallest person?
   a.Betty
   b.Jane
   c.Tina
   d.No one

ข้อที่ 2)
Jane is 152 centimeters tall.Tina is 134 and Betty is 146. Who is the shorttest person?
   a.Betty
   b.Tina
   c.Jane
   d.Susan

ข้อที่ 3)
How can you say "hello" in Malay language?
   a.Selamat Datung
   b.Selamat Sien
   c.Sawatdee
   d.Sua s’dei

ข้อที่ 4)
Mary sees Dan at a cinema. She says "hi Dan". Dan should say..............
   a.Oh,you are so good
   b.Thank you
   c.You're welcome
   d.Hi Mary.How are you?

ข้อที่ 5)
Tom :Nice watch. How much does it cost? Sam : It is ..............
   a.costs five hundred baht
   b.five hundred baht
   c.five hundred baht each
   d.five hundred baht all together

ข้อที่ 6)
At the office ///Caller : Is that 0-2971-2468? Suda : No. This is 0-2589-1902 The caller might say..............
   a.I'm glad to talk to you.
   b.I'm sorry. I've got the wrong number.
   c.I'm okay.
   d.May I speak to Nan, please?

ข้อที่ 7)
Teacher : It is raining. Can you close the windows, please? If you are a student in the classroom, you say........
   a.No, thank you.
   b.Yes, of course.
   c.Yes, not now.
   d.No, never.

ข้อที่ 8)
I come from Vietnam. I speak..........
   a.Thai
   b.Laos
   c.Vietnamese
   d.Japanese

ข้อที่ 9)
What does your father do?
   a.He goes to the doctor.
   b.He likes a doctor.
   c.He's a doctor.
   d.He lives with a doctor.

ข้อที่ 10)
Claire : ................19.................. . Are you Fred? Fred: Yes,Iam.
   a.Excuse me.
   b.Can I help you?
   c.Do you remember me?
   d. Do you like me?