แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนสิ่งของที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆโดยระบุทิศทาง และระยะทางจริง จากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง

ข้อที่ 1)


จากแผนผังและมาตราส่วนที่กำหนดให้ ถ้าต้องการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนควรเลือกเดินทางอย่างไร เพราะอะไร
    เดินทางผ่านวัด เพราะใกล้กว่าผ่านตลาด 100 เมตร
    เดินทางผ่านวัด เพราะใกล้กว่าผ่านตลาด 150 เมตร
    เดินทางผ่านตลาด เพราะใกล้กว่าผ่านวัด 100 เมตร
    เดินทางผ่านตลาด เพราะใกล้กว่าผ่านวัด 150 เมตร


ข้อที่ 2)


จากรูป แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านพักไปโรงเรียนของลัดดา สถานที่ใดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน
    วัด
    ตลาด
    บ้านพัก
    โรงเรียน


ข้อที่ 3)


จากรูป โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศใดของบ้านพัก
    ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
    ทิศตะวันออกเฉียงใต้
    ทิศตะวันออก
    ทิศเหนือ


ข้อที่ 4)


จากรูป ลัดดาเดินทางไป-กลับจากบ้านพักไปตลาดเป็นระยะทางเท่าไร
    400 ม.
    800 ม.
    1,000 ม.
    1,600 ม.


ข้อที่ 5)


จากรูป ระยะทางจากทางบ้านของนุสาถึงสวนอาหารสั้นกว่าระยะทางจากสวนอาหารถึงอ่างเก็บน้ำเท่าไร
    10 กม.
    15 กม.
    20 กม.
    30 กม.


ข้อที่ 6)


จากรูป บ้านอยู่ทางทิศใดของสวนธารณะ
    ทิศเหนือ
    ทิศตะวันออก
    ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
    ทิศตะวันออกเฉียงใต้


ข้อที่ 7)
จากการเขียนแผนผังเส้นทางจากบ้านอารียาไปถึงตลาดยาว 6 เซนติเมตร โดยกำหนดมาตราส่วน 1 ซม. : 200 ม. เขาต้องเดินทางไปและกลับจากตลาดเป็นระยะทางเท่าไร
   200 เมตร
   600 เมตร
   2 กิโลเมตร 200 เมตร
   2 กิโลเมตร 400 เมตร

ข้อที่ 8)
สนามกีฬารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 90 เมตร ยาว 135 เมตร ต้องการเขียนแผนผังให้สนามกีฬากว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร แผนผังนี้ใช้มาตราส่วนเท่าไร
   1 ซม. : 10 ม.
   1 ซม. : 15 ม.
   1 ซม. : 20 ม.
   1 ซม. : 25 ม.

ข้อที่ 9)
ทิศเหนือเรียกแบบไทยว่าทิศอะไร
   ทักษิณ
   บูรพา
   อุดร
   ประจิม

ข้อที่ 10)
ทิศหลักแต่ละทิศทำมุมซึ่งกันและกันกี่องศา
   45 องศา
   90 องศา
   180 องศา
   270 องศา