แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนสิ่งของที่ต้องการวัด.
ตัวชี้วัดที่ 3 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมและวงกลม

ข้อที่ 1)
สนามหญ้ารูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 ม. สนามหญ้าจะมีพื้นที่เท่าไร
   55.44 ตร.ม.
   52.80 ตร.ม.
   27.72 ตร.ม.
   16.80 ตร.ม.

ข้อที่ 2)


จากภาพ วงกลม C มีความยาวรอบรูปน้อยกว่าวงกลม A เท่าไร
    1.256 นิ้ว
    1.884 นิ้ว
    3.140 นิ้ว
    5.652 นิ้ว


ข้อที่ 3)
ป้ายวงกลม 2 อัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางอันละ 14 ซม. จะมีเส้นรอบวงทั้งหมดเท่าไร
   44 ซม.
   88 ซม.
   154 ซม.
   308 ซม.

ข้อที่ 4)


จากภาพ พื้นที่ส่วนที่แรเงาทั้งหมดมีกี่ตารางเซนติเมตร
    117 ตารางเซนติเมตร
    131 ตารางเซนติเมตร
    175 ตารางเซนติเมตร
    231 ตารางเซนติเมตร


ข้อที่ 5)


จากรูปวงกลมใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 เซนติเมตร วงกลมเล็กมีรัศมียาว 7 เซนติเมตรจงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา
    154
    1,507
    1,232
   


ข้อที่ 6)
จากข้อมูลข้างล่างนี้ จงตอบคำถาม - รูปวงกลม A มีรัศมียาว 28 ซม.- รูปวงกลม B มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 28 ซม.- รูปวงกลม C มีรัศมียาวครึ่งเมตร - รูปวงกลม D มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวครึ่งเมตร รูปวงกลมใด เมื่อเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ จะได้ระยะทางมากที่สุด
   รูปวงกลม A
   รูปวงกลม B
   รูปวงกลม D
   รูปวงกลม C

ข้อที่ 7)
จากข้อมูลข้างล่างนี้ จงตอบคำถาม - รูปวงกลม A มีรัศมียาว 28 ซม.- รูปวงกลม B มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 28 ซม.- รูปวงกลม C มีรัศมียาวครึ่งเมตร - รูปวงกลม D มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวครึ่งเมตร รูปวงกลม A และ รูปวงกลม B มีพื้นที่ต่างกันอยู่เท่าไร
   1,848 ตารางเซนติเมตร
   2,464 ตารางเซนติเมตร
   3,080 ตารางเซนติเมตร
   4,312 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 8)
วงกลม A มีความยาวรอบรูป 132 เซนติเมตร วงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไร
   18 เซนติเมตร
   36 เซนติเมตร
   21 เซนติเมตร
   42 เซนติเมตร

ข้อที่ 9)


จากรูป วงกลมทั้งสามวงมีพื้นที่รวมกันเท่าไร
    4 ตารางเซนติเมตร
    13 ตารางเซนติเมตร
    29 ตารางเซนติเมตร
    44 ตารางเซนติเมตร


ข้อที่ 10)
รูปวงกลมที่มีพื้นที่ 154 ตารางเมตร จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไร
   14 เมตร
   12 เมตร
   9 เมตร
   7 เมตร