แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค2.2 แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

ข้อที่ 1)
วงกลม 2 วง มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน มีรัศมี 1.4 เซนติเมตร และ 2.8 เซนติเมตร ตามลำดับ จะมีพื้นที่วงแหวนเท่าไร
   18.38 ตารางเซนติเมตร
   19.45 ตารางเซนติเมตร
   17.28 ตารางเซนติเมตร
   18.48 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 2)
สุเทพวิ่งรอบสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร จำนวน 2 รอบ เขาจะต้องวิ่งเป็นระยะทางเท่าไร
   520 เมตร
   800 เมตร
   640 เมตร
   400 เมตร

ข้อที่ 3)
ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เมตร ยาว 55 เมตร ถ้าต้องการล้อมรั้วลวดหนามรอบที่ดิน 2 รอบ จะต้องให้ลวดหนามยาวอย่างน้อยกี่เมตรและมีพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าทั้งหมดเท่าไร
   150 เมตร 1,100 ตารางเมตร
   150 เมตร 2,200 ตารางเมตร
   300 เมตร 1,100 ตารางเมตร
   300 เมตร 2,200 ตารางเมตร

ข้อที่ 4)
สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร ปูหญ้าเต็มสนามขนาดแผ่นหญ้า รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร ต้องซื้อแผ่นหญ้าทั้งหมดกี่แผ่น
   550 แผ่น
   650 แผ่น
   750 แผ่น
   850 แผ่น

ข้อที่ 5)
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีด้านกว้าง 1.7 ซม. ด้านยาว 3.5 ซม. และรูปวงกลม มีรัศมี 1.5 ซม. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวและรูปวงกลม มีความยาวของเส้นรอบรูปต่างกันเท่าไร
   1.0 ซม.
   0.98 ซม.
   0.62 ซม.
   0.48 ซม.

ข้อที่ 6)
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านยาวด้านละ 15 เมตร สูง 7 เมตร มีเส้นทแยงมุมยาว 12 เมตร รูปสี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไร
   360 ตารางเมตร
   105 ตารางเมตร
   93 ตารางเมตร
   84 ตารางเมตร

ข้อที่ 7)
ฝาผนังยาว 8.5 เมตร สูง 3.5 เมตร ฝาผนังนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไร
   30 ตารางเมตร
   31 ตารางเมตร
   32 ตารางเมตร
   33 ตารางเมตร

ข้อที่ 8)
ผูกวัวไว้ในทุ่งหญ้าด้วยเชือกยาว 14 เมตร วัวจะมีพื้นที่สำหรับกินหญ้าเท่าไร
   616 ตารางเซนติเมตร
   616 ตารางเมตร
   6,160 ตารางเซนติเมตร
   6,160 ตารางเมตร

ข้อที่ 9)
รูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้ารูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปยาว 100 เซนติเมตร ด้านที่สั้นมีความยาว 20 ซนติเมตร สี่เหลี่ยมผื่นผ้ารูปนี้มีพื้นที่เท่าไร
   450 ตารางเซนติเมตร
   500 ตารางเซนติเมตร
   600 ตารางเซนติเมตร
   650 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 10)
รูปวงกลมมีความยาวรอบรูป 44 เซนติเมตร จะมีพื้นที่เท่าไร
   144 ตารางเซนติเมตร
   154 ตารางเซนติเมตร
   164 ตารางเซนติเมตร
   174 ตารางเซนติเมตร