แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค2.2 แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัดที่ 2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ข้อที่ 1)
มีน้ำหวาน 5 ลิตร ต้องการบรรจุน้ำลงในกล่องขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร จะต้องใช้กล่องอย่างน้อยกี่ใบ
   5 ใบ
   6 ใบ
   7 ใบ
   8 ใบ

ข้อที่ 2)
แท่งไม้ทรงลูกบาศก์ที่มีปริมาตร 1,800 ลบ.ม. จะมีความกว้าง ยาว และสูงเท่าไร
   10 24 5
   10 24 6
   15 24 5
   15 24 6

ข้อที่ 3)
ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สูง 5 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร โดยมีน้ำเต็มถัง ถ้าลาเต๊ะต้องการใช้น้ำวันละ 5 ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 10 วัน จะมีน้ำเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด
   เพียงพอ เพราะมีน้ำมากกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร
   เพียงพอ เพราะมีน้ำมากกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร
   ไม่เพียงพอ เพราะมีน้ำน้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร
   ไม่เพียงพอ เพราะมีน้ำน้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 4)
นมกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีขนาดกว้าง 6 ซม. ยาว 12 ซม. สูง 10 ซม. นำไปบรรจุลง ในกล่อง กระดาษแข็งทรงสี่เหลี่ยมมุมากใบใหญ่ซึ่งมีขนาดกว้าง 12 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 20 ซม. จะบรรจุนมได้กี่กล่อง
   10 กล่อง
   20 กล่อง
   30 กล่อง
   40 กล่อง

ข้อที่ 5)
บ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ระดับน้ำอยู่สูงจากก้นบ่อ 4.5 เมตร น้ำจะมีปริมาตรเท่าใด
   72 ลูกบาศก์เมตร
   78 ลูกบาศก์เมตร
   84 ลูกบาศก์เมตร
   108 ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 6)
ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งมีก้นถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ถ้าถังใบนี้จุน้ำอยู่ 7,488 ลูกบาศก์เซนติเมตร ระดับน้ำจะสูงจากก้นถังเท่าไร
   312 ซม.
   1546 ซม.
   26 ซม.
   13 ซม.

ข้อที่ 7)
ขุดสระลึก 3 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตรใส่น้ำลงไป ของสระ สระนี้จะมีน้ำอยู่กี่ลูกบาศก์เมตร
   18 ลูกบาศก์เมตร
   48 ลูกบาศก์เมตร
   54 ลูกบาศก์เมตร
   72 ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 8)
ถังใบหนึ่งมีปริมาตร 10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าก้นถังใบนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 20 เซนติเมตร ถังใบนี้จะสูงเท่าไร
   100 เซนติเมตร
   50 เซนติเมตร
   25 เซนติเมตร
   20 เซนติเมตร

ข้อที่ 9)
สระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร ลึก 3.5 เมตร ถ้าขณะนี้มีน้ำอยู่สูงจากก้นสระ 2 เมตร จะต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่ลูกบาศก์เมตร จึงจะเต็มสระพอดี
   1,250 ลูกบาศก์เมตร
   1,260 ลูกบาศก์เมตร
   1,270 ลูกบาศก์เมตร
   1,280 ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 10)
นิทัศน์ต้องการขุดบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากลึก 12 เมตร โดยให้ปากบ่อมีพื้นที่ 42 ตารางเมตร เขาจะต้องขุดดินออกเป็นปริมาตรเท่าไร
   6 ลูกบาศก์เมตร
   7 ลูกบาศก์เมตร
   504 ลูกบาศก์เมตร
   540 ลูกบาศก์เมตร