แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัดที่ 2 บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

ข้อที่ 1)
เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมใดที่มีคุณสมบัติต่างกัน
   สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า
   สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมรูปว่าว
   สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
   สี่เหลี่ยมรูปว่าว สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ข้อที่ 2)
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด ตั้งฉากกัน แต่ไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
   รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ข้อที่ 3)
สี่เหลี่ยมชนิดใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉาก
   สี่เหลี่ยมจัตุรัส
   สี่เหลี่ยมผืนผ้า
   สี่เหลี่ยมรูปว่าว
   สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ข้อที่ 4)
รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน และตัดกันเป็นมุมฉาก
   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส , รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส , รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
   รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว , รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
   รูปสี่เหลี่ยมคางหมู , รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ข้อที่ 5)
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดยาวเท่ากัน
   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า , รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า , รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส , รูปสี่เหลี่อมรูปว่าว
   รูปสี่เหลี่ยมคางหมู , รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ข้อที่ 6)
รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันเสมอ
   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ข้อที่ 7)
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเป็นแกนสมมาตร
   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
   รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ข้อที่ 8)
รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมี่เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน
   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
   รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
   สี่เหลี่ยมผื่นผ้าเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก
   สี่เหลี่ยมด้านขนานเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
   สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากันสองรูป
   สี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน

ข้อที่ 10)
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมใดตัดกันเป็นมุมฉาก
   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
   รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
   รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน