แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัดที่ 3 บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน

ข้อที่ 1)


กำหนดให้ มุม m มีขนาดเท่าใด
    55 องศา
    60 องศา
    65 องศา
    115 องศา


ข้อที่ 2)
2) จากภาพ ถ้า + = จะทำให้เกิดเส้นขนานข้อใด


    //
    //
    //
    //


ข้อที่ 3)
จากรูป // เพราะเหตุผลใด


    =
    =
    =
    =


ข้อที่ 4)
มุมในข้อใดรวมกันได้ 180?


    กับ
    กับ
    กับ
    กับ


ข้อที่ 5)


ข้อใดไม่ถูกต้อง
   
   
   
   


ข้อที่ 6)

 

 

 

 

 

 

 

 


พิจารณารูป แล้วตอบคำถาม กำหนดให้ มี เป็นเส้นตัด และมุม 2 มีขนาด 45 องศา มุม 4 มีขนาดเท่าใด
    35 องศา
    45 องศา
    55 องศา
    135 องศา


ข้อที่ 7)
พิจารณารูป แล้วตอบคำถาม กำหนดให้ AB // CD มี GH เป็นเส้นตัด และมุม 2 มีขนาด 45 องศา มุม 3 มีขนาดเท่าใด
   35 องศา
   45 องศา
   55 องศา
   135 องศา

ข้อที่ 8)

2
จากรูป AB // CD แล้วมุม FEB มีขนาดเท่าใด
    120 องศา
    100 องศา
    80 องศา
    60 องศา


ข้อที่ 9)


จากรูปมีกำหนดให้ มุม BAC มีขนาด 30 องศา มุม ACD มีขนาดเท่าไร
    180 องศา
    120 องศา
    60 องศา
    30 องศา


ข้อที่ 10)


มุมใดเป็นมุมแย้งกัน
    มุม กนอ และ มุม มอน
    มุม กยม และ มุม นมอ
    มุม กรน และ มุม กนร
    มุม นมย และ มุม มนอ