แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค3.2 ใช้การนึกภาพ ( visualization ) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ ( spatial reasoning ) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต ( geometric model ) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้

ข้อที่ 1)
รูปใดที่พับตามรอยประ แล้วจะได้รูปลูกบาศก์
   
   
   
   


ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
   
   


   
   


ข้อที่ 3)
รูปคลี่ในข้อใดเมื่อประกอบแล้วเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได้ถูกต้อง
   
   
   
   

ข้อที่ 4)
รูปเรขาคณิตสามมิติใดที่ไม่มียอดแหลม
   กรวย
   ปริซึม
   พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
   พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

ข้อที่ 5)
จากรูปที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปทรงสามมิติจะได้เป็นรูปทรงใด


    กรวย
    ปริซึม
    พีระมิด
    รูปสามเหลี่ยม


ข้อที่ 6)


ถ้านำมาคลี่ออกจะได้เป็นรูปใด
   
   
   
   


ข้อที่ 7)
ผิวข้างของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมจะเป็นรูปใด
   รูปสามเหลี่ยม
   รูปสี่เหลี่ยม
   รูปห้าเหลี่ยม
   รูปหกเหลี่ยม

ข้อที่ 8)


จากรูปเมื่อพับแล้วจะได้รูปใด
    กรวย
    ทรงกลม
    ทรงกระบอก
    ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก


ข้อที่ 9)
จากรูปข้างบน วินัยต้องการสร้างรูปปริซึมห้าเหลี่ยม แต่รูปเรขาคณิตที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวินัยต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มอีกจึงจะสร้างได้
   
   
   
   

ข้อที่ 10)
รูปทรงเรขาคณิตข้อใดที่ไม่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบ
   กรวย
   ปริซึมสามเหลี่ยม
   พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
   ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก