แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ( mathematical model ) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ

ข้อที่ 1)
ธาดาเลี้ยงไก่ไว้ 35 ตัว เป็ด ก ตัว รวมเป็ดและไก่ได้ทั้งหมด 125 ตัว ดังนั้น ธาดาเลี้ยงเป็ดกี่ตัว
   80 ตัว
   90 ตัว
   60 ตัว
   70 ตัว

ข้อที่ 2)
ผลรวมของคำตอบของสมการ กับสมการ 3B + 1 = 34 มีค่าเท่ากับข้อใด
   9
   11
   20
   99

ข้อที่ 3)
ไม้ท่อนหนึ่งนำมาตัดเป็น 3 ท่อน ยาวเท่า ๆ กัน จะได้ท่อนละ 50 เซนติเมตร ไม้ท่อนนี้ยาวเท่าไร เขียนเป็นประโยคสมการได้อย่างไร
    3 x A = 50
    50 x 3 = A
    3 / A = 50
    50 / 3 = A

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
   ก + ก + 4 = 10
   ข + ค - 5 = 12
   ค x ง = 14
    ง / จ + 7 = 21

ข้อที่ 5)
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เท่าของอายุแม่ เท่ากับ 36 ปัจจุบันแม่มีอายุเท่าใด
   48 ปี
   54 ปี
   66 ปี
   72 ปี

ข้อที่ 6)
ถ้า ก เป็นตัวไม่ทราบค่า ซึ่ง (4xก) - 6 = 30 แล้ว (ก / 3) + 8 มีค่าเท่าไร
   9
   10
   11
   12

ข้อที่ 7)
คำตอบของสมการ 2x - 1 = 37 กับสมการ ต่างกันเท่าไร
   1
   2
   3
   4

ข้อที่ 8)
ฉันมีเงิน 61 บาท แบ่งให้ซาล ดา และพล ซาลได้มากกว่าดา 9 บาท ดาได้มากกว่าพล 8 บาท พลได้รับเงินกี่บาท
   11 บาท
   12 บาท
   17 บาท
   44 บาท

ข้อที่ 9)
= แล้ว แทนจำนวนใด
    48
    56
    64
    72


ข้อที่ 10)
ฉันมีอายุ A ปี บิดามีอายุ 4 เท่าของอายุฉัน อีก Y ปี ข้างหน้า ฉันและบิดามีอายุรวมกันเท่าใด
   A+Y+4A+4A
   5A+5Y
   5A+2Y
   2A+4+Y