แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
A , B และ C แทนเลขหนึ่งหลัก ถ้าบวกกันได้ AB ซึ่งเป็นตัวเลขสองหลักดังแสดง

A

B +

C

AB

C แทนเลขโดดจำนวนใด
    1
    5
    8
    9


ข้อที่ 2)
ถ้าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ 8 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว หนังสือเล่มหนึ่งมีความกว้าง 4 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว อยากทราบว่าจะมีแรงดันอากาศกดลงบนหนังสือเล่มนี้เท่าใด
   8 กิโลกรัม
   24 กิโลกรัม
   32 กิโลกรัม
   192 กิโลกรัม

ข้อที่ 3)
ถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง มีก้นถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวรอบรูปเป็น 80 นิ้วและถังสูง 14 นิ้ว ถังใบนี้มีความจุเท่าไร
   5,500 ลูกบาศก์นิ้ว
   5,600 ลูกบาศก์นิ้ว
   5,700 ลูกบาศก์นิ้ว
   5,800 ลูกบาศก์นิ้ว

ข้อที่ 4)
+ = 10

+ = 16

+ = 14 จงหาค่า - มีค่าเท่ากับเท่าไร
    1
    2
    3
    4


ข้อที่ 5)
ไฟ 3 ดวง กระพริบทุก 4 วินาที 8 วินาที และ 12 วินาที ถ้าไฟกระพริบครั้งแรกพร้อมกัน อีกนานเท่าใดจึงจะกระพริบพร้อมกันอีกครั้ง
   27
   26
   25
   24

ข้อที่ 6)
ฉันต้องการขึงเชือกเป็นรู้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 6,400 ตารางเมตรอยากทราบว่าฉันต้องใช้เชือกยาวกี่เมตร
   300 เมตร
   310 เมตร
   320 เมตร
   330 เมตร

ข้อที่ 7)
โรงสีมีข้าวสาร 148,000 กิโลกรัม แบ่งไว้ขาย 140,000 กิโลกรัม ที่เหลือนำมาแบ่งใส่ถุงๆ 5 กิโลกรัม เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะได้ข้าวสารเพื่อบริจาคกี่ถุง
   1,500 ถุง
   1,600 ถุง
   1,700 ถุง
   1,800 ถุง

ข้อที่ 8)
ลวดเส้นหนึ่งยาว 160 เซนติเมตร นำมาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะได้พื้นที่เท่าไร
   1,400 ตารางเซนติเมตร
   1,500 ตารางเซนติเมตร
   1,4600 ตารางเซนติเมตร
   1,700 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 9)
มีนฝากเงิน 20,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเย 2.5 % ต่อปี เมื่อฝากครบ 292 วัน มีนจะได้ดอกเบี้ยกี่บาท
   200 บาท
   400 บาท
   600 บาท
   800 บาท

ข้อที่ 10)


ถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กแต่ละรูปมีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย รูปที่ 6 จะมีพื้นที่เท่าใด
    12
    21
    28
    36