แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว1.1
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการเจริญเติบโตตามวัย
   ก. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
   ข หาค่า BMI (ดัชนีมวลร่างกาย)
   ค เปรียบเทียบกับเพื่อนในห้องเรียนตนเอง
   ง นำน้ำหนักและส่วนสูงที่วัดได้มาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อที่ 2)
นางสาววารีสูง 170 cm อายุ 19 ปี แต่ต่อมาน้ำหนักเพิ่มขึ้นบางจะสรุปว่าอย่างไร
   ก. ร่างกายยังเจริญเติบโต
   ข. ร่างกายหยุดเจริญเติบโต
   ค. ร่างกายมีการเจริญเติบโตบางส่วน
    ง.ร่างกายไม่สามารถสร้างเซลล์ส่วนที่สึกหรอได้

ข้อที่ 3)
วัยใดที่ร่างกายคนเราจะหยุดการเจริญเติบโต
   ก. วัยชรา
   ข. วัยเด็ก
   ค. วัยรุ่น
   ง. วัยทารก

ข้อที่ 4)
ข้อใดที่บอกความเจริญเติบโตของร่างกายได้ถูกต้อง
   ก. ลักษณะนิสัย
   ข. การพูด
   ค. การมอง
   ง. การขึ้นของฟันแท้

ข้อที่ 5)
ร่างกายคนเรามีการเจริญเติบโตเมื่อใด
   ก.หลังอายุได้ 1 สัปดาห์
   ข. หลังจากที่ลืมตาได้
   ค. หลังการปฏิสนธิ
   ค. หลังการปฏิสนธิ

ข้อที่ 6)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัยเด็ก
   ก วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 12 ปี
   ข วัยอายุตั้งแต่ 6- 12 ปี
   ค วัยอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี ขึ้นไป
   ง วัยที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 13-19 ปี

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัยรุ่น
   ก วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 12 ปี
   ข วัยอายุตั้งแต่ 6- 12 ปี
   ค วัยอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี ขึ้นไป
   ง วัยที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 13-19 ปี

ข้อที่ 8)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่
   ก วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 12 ปี
   ข วัยอายุตั้งแต่ 6- 12 ปี
   ค วัยอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี ขึ้นไป
   ง วัยที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 13-19 ปี

ข้อที่ 9)
9. ข้อใดอยู่ช่วงของวัยเด็กทั้งหมด
   ก วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน
   ข วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน วัยชรา
   ค วัยชรา วัยทารก
   ง วัยก่อนเรียน วัยกลางคน

ข้อที่ 10)
อใดอยู่ในช่วงของวัยผู้ใหญ่ทั้งหมด
   ก วัยทารก วัยชรา
   ข วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน วัยชรา
   ค วัยชรา วัยเรียน
   ง วัยเรียน วัยกลางคน