แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว1.1
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การย่อยอาหารจะเริ่มย่อยครั้งแรกและสิ้นสุดการย่อยที่อวัยวะใด ตามลำดับ
   ก ปาก - ลำไส้ใหญ่
   ข ปาก - กระเพาะอาหาร
   ค หลอดอาหาร - ลำไส้เล็ก
   ง ปาก - ลำไส้เล็ก

ข้อที่ 2)
ถ้านักเรียนรับประทานบะหมี่หมูสับเป็นอาหารกลางวัน หมูสับย่อยเป็นครั้งแรกในอวัยวะใด
   ก หลอดอาหาร
   ข กระเพาะอาหาร
   ค ลำไส้เล็ก
   ง ลำไส้ใหญ่

ข้อที่ 3)
กลไกการหายใจเข้าและหายใจออกเกี่ยวข้องกับอวัยวะใด
   ก จมูก - ปาก
   ข ถุงลม - หลอดเลือดฝอย
   ค ขั้วปอด - ถุงลมปอด
   ง กระบังลม - กระดูกซี่โครง

ข้อที่ 4)
ขณะที่น้องชูใจออกกำลังกายระบบใดของร่างกายต้องทำงานหนักขึ้น
   ระบบขับถ่ายและระบบหายใจ
   ข ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด
   ค ระบบหายใจ ระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อ
   ง ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวถึงการไหลเวียนเลือดในร่างกายได้ถูกต้อง
   ก เลือดออกจากหัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจน
   ข เข้าสู่หัวใจทางห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปทั่วร่างกาย
   ค เลือดเข้าสู่หัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ
   ง. เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจทางห้องบนขวา

ข้อที่ 6)
อวัยวะใดทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยเพื่อใช้ย่อยแป้ง
   ก ตับ
   ข ตับอ่อน
   ค. ลำไส้เล็ก
   ง ลำไส้ใหญ่

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหารได้ถูกต้องที่สุด
   ก ปาก กระเพาะอาหาร
   ข ปาก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
   ค ปาก หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร
   ง ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

ข้อที่ 8)
อวัยวะในข้อใดเป็นอวัยวะที่ที่สำคัญของระบบไหลเวียนเลือด
   ก ตับ
   ข ลำไส้เล็ก
   ค หัวใจ
   ง ลำไส้ใหญ่

ข้อที่ 9)
9. ข้อใดเป็นอวัยวะแรกของระบบหายใจ
   ก ปาก
   ข จมูก
   ค ปอด
   ง ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 10)
การเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้เล็กลงเกี่ยวข้องกับอวัยวะใด
   ก ระบบหายใจ
   ข กระเพาะอาหาร
   ค ระบบหมุนเวียนเลือด
   ง ถูกทุกข้อที่กล่าวมา