แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว1.1
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สารอาหารหมู่ใดที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
   ก โปรตีนและไขมัน
   ข แร่ธาตุและวิตามิน
   ค คาร์โบไฮเดรต
   ง ข้อ ก และข้อ ค ถูก

ข้อที่ 2)
ผู้ที่ต้องใช้แรงมากๆ ควรบริโภคอาหารข้อใดเป็นอาหารมื้อหลัก
   ก. ส้มตำ
   ข.ข้าวผัด
   ค. นมสด
    ง.สลัดผัก

ข้อที่ 3)
เด็กในวัยเรียนต้องกินสารอาหารประเภทใดมาก
   ก. โปรตีน
   ข. คาร์โบไฮเดรต
   ค. ไขมัน
   ง. เกลือแร่

ข้อที่ 4)
บุคคลใดที่ต้องการสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากที่สุด
   ก. นักเรียน
   ข. ผู้ชาย
   ค. ผู้หญิง
   ง. ผู้ที่ทำงานหนัก

ข้อที่ 5)
อาหารประเภทใดที่ให้พลังงานสูงสุดเมื่อมวลเท่ากัน
   ก. เนย
   ข. นมสด
   ค.ขนมครก
   ง. ปลาทูนึ่ง

ข้อที่ 6)
เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ควรรณรงค์ ให้บริโภคอาหารประเภทใดในอันดับแรก
   ก. บริโภคข้าวให้มาก
   ข. บริโภคนมและเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น
   ค. บริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น
   ง.บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีนเป็นประจำ

ข้อที่ 7)
เด็กไทยจำนวนมากเป็นโรคเอ๋อ โดยมีความเชื่อยชา รู้สึกหนาวง่าย ไม่ค่อยเจริญเติบโตสมวัย มีความเสื่อมของสติปัญญา การป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคเอ่อ มารดาควรได้รับอาหารใดอย่างเพียงพอ
   ก. โปรตีน
   ข. ไขมันและคาร์โบไฮเดรต
   ค. วิตามินเอและวิตามินบี
   ง. สารไอโอดีน

ข้อที่ 8)
สารอาหารหมู่ใดที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
   ก โปรตีนและไขมัน
   ข แร่ธาตุและวิตามิน
   ค คาร์โบไฮเดรต
   ง ข้อ ก และข้อ ค ถูก

ข้อที่ 9)
เมานะออกกำลังกายเป็นเวลานานทำให้ร่างกายอ่อนเพลียมาก เมานะควรเลือกดื่มเครื่องดื่มอะไรที่จะทำให้ร่างกายเป็นปกติเร็วขึ้น
   ก กาแฟดาไม่ใส่น้ำตาล
   ข. เกลือแร่ ทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไป
   ค นมจืด เพราะมีโปรตีนที่ให้พลังงาน
   ง. กลูโคส เพราะร่างกายเปลี่ยนป็นพลังงานได้เร็ว

ข้อที่ 10)
ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอุจจาระลำบาก ควรเลือกกินอาหารในข้อใด
   ก. สลัดผัก
   ข. ไก่ย่าง
   ค. พิซซ่า
   ง. ข้าวมันไก่