แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
แบคทีเรียมีบทบาทใดในห่วงโซอาหาร
   ก เป็นผู้ล่า
   ข เป็นผู้ผลิต
   ค เป็นผู้บริโภค
   ง เป็นผู้ย่อยสลาย

ข้อที่ 2)
ถ้าธรรมชาติขาดผู้ผลิตผลที่สุดจะเป็นอย่างไร
   ก. สิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
   ข. สิ่งมีชีวิตกินพวกเดียวกัน
   ค. สิ่งมีชีวิตไม่ตาย
   ง. สิ่งมีชีวิตตายหมด

ข้อที่ 3)
สาเหตุใดทำให้สายใยอาหารเปลี่ยนแปลง
   ก. สัตว์ชนิดหนึ่งในระบบนิเวศสูญพันธุ์
   ข. สัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง
   ค. สัตว์ป้องกันตัวเองโดยการวิ่งหนี
   ง. สัตว์มีการพรางตัว

ข้อที่ 4)
พืช- ลิง = ควรเติมโซ่อาหารบริเวณบึงน้ำจืดในข้อใด ต่อจากเครื่องหมายเท่ากับ
   ก. จระเข้
   ข. กบ
   ค. เหยี่ยว
   ง. งู

ข้อที่ 5)
ข้อใดแสดงตัวอย่างของผู้บริโภคลำดับที่ 1 หรือลำดับแรกชัดเจนที่สุด
   ก. นกกินปลา
   ข. กบกินแมลง
   ค. กระต่ายกินผัก
   ง. เห็ดบนขอนไม้ผุ

ข้อที่ 6)
ถ้าโซ่อาหารในธรรมชาติถูกทำลายจะเกิดผลอย่างไร
   ก เกิดมลพิษทางอากาศ
   ข ธรรมชาติเสียสมดุล
   ค คนจะไม่มีที่อยู่อาศัย
   ง เกิดอุทกภัยร้ายแรง

ข้อที่ 7)
ดอกไม้ - แมง - กบ - งู ควรเติมข้อใด ลงในโซ่อาหาร
   ก แมงมุม
   ข แมลงปอ
   ค แมงป่อง
   ง นก

ข้อที่ 8)
โซ่อาหารเริ่มต้นจากข้อใด
   ก ผู้ผลิต
   ข ผู้บริโภคพืช
   ค ผู้บริโภคสัตว์
   ง ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือผู้ผลิตทั้งหมด
   ก ใบไม้ หนอน นก
   ข ต้นข้าว หนู งู
   ค ต้นหญ้า ม้าลาย สิงโต
   ง ใบไม้ ต้นข้าว ต้นหญ้า

ข้อที่ 10)
แผนถูมิใดแสดงให้เห็นว่าพลังงานถ่ายโอนผ่านโซ่อาหารหนึ่งถูกต้อง
   ก ผู้ผลิต สัตว์กินสัตว์ สัตว์กินพืช
   ข ดวงอาทิตย์ ผู้ผลิต สัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์
   ค ดวงอาทิตย์ สัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์ ผู้ผลิต
   ง สัตว์กินพืช ผู้ผลิต สัตว์กิน