แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.2
ตัวชี้วัดที่ 1.สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ทรัพยากรป่าไม้มีประโยชน์อย่างไร
   ก เป็นที่อยู่ของคนและสัตว์
   ข เป็นเเหล่งอาหารของคนและสัตว์
   ค เป็นแหล่งยาสมุนไพร
   ง ถูกทั้งข้อ ก ข ค

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ
   ก แร่
   ข หิน
   ค ดิน
   ง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นสัตว์ดำรงชีวิตอยู่บนผิวน้ำ
   ก นกกรยาง
   ข จิ้งจกน้ำ
   ค จิงโจ้น้ำ
   ง เต่าตนุ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของป่าไม้มากที่สุด
   ก มีกระดาษใช้
   ข ชะลอน้ำฝนที่ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน
   ค มีถ่านเป็นเชื้อเพลิง
   ง เก็บของป่ามาขาย

ข้อที่ 5)
ทรัพยากรธรรมชาติข้อใดมีความสัมพันธ์กับเกษตรกรน้อยที่สุด
   ก หิน -
   ข ดิน
   ค น้ำ
   ง อากาศ

ข้อที่ 6)
ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้คือข้อใด
   ก ช่วยป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน
   ข เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
   ค เป็นแหล่งสมุนไพร
   ง เป็นแหล่งอาหาร

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นทรัพยากรที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อประกอบอาชีพอื่น
   ก ป่าดงดิบ
   ข ป่าดิบชื้น
   ค ป่าชายเลน
   ง ป่าเบญจพรรณ

ข้อที่ 8)
ทรัพยากรธรรมชาติข้อใดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
   ก ดิน
   ข ป่าไม้
   ค ทะเล
   ง ภูเขา

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
   ก ทะเล
   ข ภูเขา
   ค ดินมีความชื้นสูง
   ง ป่าไม้

ข้อที่ 10)
ทำไมดินจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
   ก ดินเป็นที่อยู่ของพืช
   ข ดินทำให้ต้นไม้ตั้งตรงได้
   ค ดินมีธาตุอาหาร น้ำ อากาศ
   ง ดินทำให้รากของพืชงอกลงไปได้