แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเพิ่มของประชากรมนุษย์มีผลทำให้ทรัพยากรชนิดใดลดลงอย่างรวดเร็ว
   ก. ดิน
   ข. ป่าไม้
   ค. อากาศ
   ง. น้ำ

ข้อที่ 2)
สิ่งที่เป็นตัวการที่ทำลายสมดุลของธรรมชาติมากที่สุดคืออะไร
   ก คน
   ข สัตว์
   ค พืช
   ง ฝน

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็ว
   ก ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น
   ข มนุษย์ไม่มีการศึกษา
   ค มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
   ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นการทำให้การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ปกติสุข และ ไม่สมดุล
   ก มีวิธีใช้ทรัพยากรไม่ประหยัด
   ข. การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมข.
   ค. มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
    ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมาง.

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของมนุษย์
   ก การเพิ่มขึ้นของมนุษย์ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้น้อยลงเป็นผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
   ข การเพิ่มขึ้นของมนุษย์ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้น้อยลงเป็นผลทำให้
   ค การเพิ่มขึ้นของมนุษย์ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้มากขึ้นเป็นผลทำให้
   -ง ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 6)
ถ้าประชากรเพิ่มขึ้นแล้วใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธี ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
   ก การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะปกติสุข
   ข. การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะสมดุล
   ค. การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ปกติสุข และ ไม่สมดุล
   ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7)
การที่มนุษย์ใช้สารเคมีฆ่าแมลง จะเกิดผลเสียอย่างไร
   ก ทำลายโซ่อาหารในธรรมชาติ
   ข. ช่วยให้โซ่อาหารในธรรมชาติสมดุล
   ค. การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะปกติสุข
   ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 8)
ข้อใดทำให้ทรัพยากรดิน ป่าไม้ อากาศ น้ำ ลดลง
   ก. การเพิ่มของประชากรของสัตว์
   ข. การเพิ่มของประชากรมนุษย์
   ค. การเพิ่มของประชากร
   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 9)
สาเหตุที่ทำให้มนุษย์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิตเพราะเหตุใด
   ก การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม
   ข. การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว
   ค. การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของสัตว์อย่างรวดเร็ว
   ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10)
การกระทำของมนุษย์ในข้อใดทำให้พืชและสัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธ์
   ก เพื่อการค้าขาย
   ข. เพื่อเป็นเกมกีฬา
   ค. การล่าเพื่อเป็นอาหาร
   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา