แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.2
ตัวชี้วัดที่ 4. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
   ก การทำไร่เลื่อนลอย
   ข. การตั้งอุทยานแห่งชาติ
   ค การสร้างเขื่อน
   ง. การขยายเขตอุตสาหกรรม

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
   ก. เพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิด
   ข. ปลูกต้นไม้ทดแทนที่สูญเสียไป
   ค. จัดหน่วยเฝ้าระวังทรัพยากร
   ง. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นการบำรุงดูแลรักษาดิน
   ก ฝังขยะทุกประเภทลงในดิน
   ข ใส่ปุ๋ยเคมีลงในดินมาก ๆ
   ค การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชชนิดอื่น
   ง เผาหญ้าที่ขึ้นปกคลุมดิน

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
   ก ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ำ
   ข .ใช้น้ำอย่างประหยัด
   ค จัดระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน
   ง ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 5)
การรักษาสมดุลของธรรมชาติคือการทำอย่างไร
   ก การทำฝนเทียม
   ข การสร้างเขื่อนเก็บน้ำ
   ค การกำหนดเขตป่าสงวน
   ง การสร้างสวนสัตว์เปิด

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ถูกต้อง
   ก ปลูกหญ้าแฝก
   ข ใช้ปุ๋ยเคมีมากๆ
   ค ไม่ใช้ดินปลูกพืช
   ง นำขยะฝังกลบในดินเป็นปุ๋ย

ข้อที่ 7)
ถ้าในชุมชนมีปัญหาอากาศที่เกิดจากควันไอเสียรถยนต์ ชุมชนนั้นควรแก้ปัญหาอย่างไรจึงเหมาะสม
   ก ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น
   ข ไม่ทิ้งขยะในเขตชุมชน
   ค ให้ทุกคนใช้จักรยานแทน
   ง กำหนดให้เป็นเขตปลอดรถยนต์

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นโครงการพระราชดำริที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
   ก โครงการหลวง
   ข โครงการฝนหลวง
   ค โครงการแก้มลิง
   ง โครงการหญ้าแฝก

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นการแก้ไขปัญหาดินถูกทำลาย
   ก ปลูกผักคลุมดิน
   ข นำขยะพิษฝังดิน
   ค ใส่ปุ๋ยเคมีในดิน
   ง เผาป่า

ข้อที่ 10)
ถ้าเติมปูนขาวลงในดินมาก จะทำให้ดินมีสภาพเป็นอย่างไร
   ก เป็นด่างมากขึ้น
   ข เป็นกรดมากขึ้น
   ค ไม่มีผลต่อสภาพดิน
   ง มีแร่แคลเซียมเพิ่มขึ้น