แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.2
ตัวชี้วัดที่ 5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
   ก การทำไร่เลื่อนลอย
   ข การสร้างเขื่อน
   ค การขยายเขตอุตสาหกรรม
   ง การจัดตั้งโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้าน ต้น พิทักษ์ป่า การรณรงค์ปลูกต้นไม้ทุกบ้าน

ข้อที่ 2)
เราจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างไร
   ก. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
   ข. ไม่เลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน
   ค. ไม่ฆ่าสัตว์ในวันสำคัญทางศาสนา
   ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ข้อที่ 3)
การปลูกป่าทดแทนหรือการปลุกป่าเพิ่มขึ้นเพื่ออะไร
   ก เพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ
   ข เพื่อคืนความแห้งแล้งให้แก่ธรรมชาติ
   ค เพื่อคืนความแออัดให้แก่ธรรมชาติ
   ง เพื่อคืนความขาดแคลนให้แก่ธรรมชาติ

ข้อที่ 4)
บุคคลในข้อใดที่มีส่วนรวมในการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
   ก ชูสีทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
   ข มานะปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน
   ค ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
   ง ปิติเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามตลิ่งเพื่อป้องกันดินพังทลาย

ข้อที่ 5)
การกระทำของบุคคลในข้อใดที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
   ก มานะปลูกพืชผัก โดยใช้ปุ๋ยคอก
   ข ชูใจปลูกพืชผัก โดยใช้ปุ๋ยเคมี
   ค ดอกแก้ว นำถังที่ใช้ฉีดยาฆ่าแมลงไปล้างในแม่น้ำ
   ง ชูศักดิ์ปล่อยน้ำเสียในโรงงานลงสู่แม่น้ำ

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดินที่ถูกต้อง
   ก เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแลไม่ตัดไม้ทำลายป่า
   ข เข้าร่วมโครงการทิ้งขยะลงดิน
   ค เข้าร่วมโครงการใช้สารเคมีฆ่าแมลง
   ง ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 7)
การสงวนทรัพยากรให้ใช้ได้นาน ๆ ควรเข้าร่วมโครงการในข้อใด
    ก เข้าร่วมโครงการไม่ใช้ทรัพยากร
   ข เข้าร่วมโครงการหาวัสดุอื่นทดแทนทรัพยากร
    ค เข้าร่วมโครงการใช้ทรัพยากรอย่างเดียว
   ง เข้าร่วมทุกโครงการที่กล่าวมา

ข้อที่ 8)
ข้อใดที่ทำให้ป่าไม้ถูกทำลาย
   ก การขุดอุโมงค์
   ข การตัดถนน
   ค การสร้างเขื่อน
   ง ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 9)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
   ก ปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่แหล่งน้ำ
   ข ทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำ
   ค ไม่ทำไร่เลื่อนลอย
   ง ขยายพื้นที่ทำการเกษตร

ข้อที่ 10)
โครงการใดไม่ใช้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
   ก โครงการจัดทำสนามกอล์ฟ
   ข โครงการพัฒนาความเจริญแก่บ้านเมือง เช่น การสร้างเขื่อน
   ค โครงการทำเครื่องใช้ทีทำด้วยไม้
   ง ถูกทุกข้อที่กล่าวมา