แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1
ตัวชี้วัดที่ 2. จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สารกลุ่มใดมี 3 สถานะ
   ก คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำมัน น้ำปลา
   ข น้ำตาล น้ำเชื่อม น้ำ
   ค ตะกั่ว น้ำอัดลม ออกซิเจน
   ง เกลือแกง ทองเหลือง ปรอท

ข้อที่ 2)
ข้อใดประกอบด้วยสารสถานะเดียวกันทั้งหมด
   ก ทองเหลือง น้ำมัน ออกซิเจน
   ข น้ำอัดลม น้ำตาล น้ำเชื่อม
   ค ปรอท น้ำปลา น้ำอัดลม
   ง ปรอท ทองเหลือง น้ำอัดลม

ข้อที่ 3)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการจำแนกสาร โดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์
   ก น้ำแข็ง เกลือ น้ำตาลทราย
   ข. เต้าหู้ยี้ ซีอิ้ว น้ำปลา
   ค. นมสด กาแฟ น้ำตาลทราย
   ง. แป้งมัน ผงชอล์ก น้ำอบ

ข้อที่ 4)
สารในข้อใดมีลักษณะที่แตกต่างจากพวก
   ก ซีอิ๋ว
   ข น้ำแข็ง
   ค น้ำเชื่อม
   ง นมข้นหวาน

ข้อที่ 5)
เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของเหลวคืออะไร
   ก ฟืน
    ข ลิกไนต์
   ค แอลกอฮอล์
   ง ก๊าซหุงต้ม

ข้อที่ 6)
สารในข้อใดมีการเปลี่ยนสถานะในลักษณะเดียวกับลูกเหม็น
   ก. พิมเสน
   ข. การบูร
   ค. น้ำแข็งแห้ง
    ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 7)
สารข้อใดเป็นของแข็ง
   ก. น้ำเชื่อม
   ข. น้ำแข็ง
    ค. ซีอิ๊ว
   ง. นมข้นหวาน

ข้อที่ 8)
สารข้อใดเป็นของเหลว
   ก. น้ำเชื่อม
   ข. น้ำแข็ง
   ค. นมข้นหวาน
   ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 9)
สารข้อใดเป็นแก๊ส
   ก. อากาศ
   ข. แก๊สในลูกโป่งสวรรค์
    ค. น้ำซุป
    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10)
สารในข้อใด ระเหิดได้
   ก. น้ำตาลทราย
   ข. การบูร
   ค. ผงชอล์ก
    ง. เทียนไข