แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สารต่างๆ เมื่อทิ้งลงแหล่งน้ำ จะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเพราะอะไร
   ก. สารละลายลงในน้ำ
   ข. แก๊สในน้ำทำปฏิกิริยาเคมีกับสาร
   ค. สารตกตะกอนทับถมในแหล่งน้ำ
   ง. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารต่างๆ

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือผลของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารที่มีผลมาจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
   ก. การเกิดฝนกรด
   ข. น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย
   ค. การเกิดระเบิดของสารเคมี
   ง. การเกิดมลพิษของน้ำจากน้ำทิ้งตามอาคารบ้านเรือน

ข้อที่ 3)
กระบวนการที่เหล็กรวมตัวกับแก๊สออกซิเจนเกิดสนิม จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะเหตุใด
   ก มีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนเหล็ก
   ข มีจุดหลอมเหลว
   ค มีความว่องไวทางปฏิกิริยาเคมีมากกว่าแก๊สออกซิเจน
   ง สนิมมีสมบัติที่แตกต่างจากเหล็กและแก๊สออกซิเจน

ข้อที่ 4)
สารส้มช่วยให้น้ำคลองใสได้อย่างไร
   อนุภาคสารส้มจะทำปฏิกิริยาเคมีกับอนุภาคดินที่แขวนลอยอยู่ในน้ำคลอง ทำให้อนุภาคดินสลายตัวไป
   ข อนุภาคสารส้มจะเข้าไปล้อมรอบอนุภาคดิน และดึงให้จมลงสู่ก้นภาชนะ
   ค อนุภาคสารส้มจะเป็นแกนให้อนุภาคดินมาเกาะจนมีน้ำหนักมากขึ้นและจมลงสู่ก้นภาชนะ
   ง ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 5)
เราใช้สารซีเอฟซี ( CFC s ) ในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมมาเป็นเวลา 30 ปี ในรูปของสารทำความเย็นในตู้เย็น
   ก สารซีเอฟซีเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
   ข สารซีเอฟซีช่วยให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก
   ค สารซีเอฟซีเป็นพิษต่อมนุษย์
   ง สารซีเอฟซีทำลายชั้นโอโซน

ข้อที่ 6)
ลุงมาใช้ปูนขาวโรยบนท้องนาที่เป็นดินเปรี้ยว เพราะเหตุใด
   ก. ปูนขาวเป็นเบสช่วยลดความเป็นกรดของดิน
   ข. ปูนขาวเป็นกรดช่วยลดความเป็นเบสของดิน
   ค. ปูนขาวเป็นเบสช่วยเพิ่มความเป็นเบสของดิน
   ง. ปูนขาวเป็นกรดช่วยเพิ่มความเป็นกรดของดิน

ข้อที่ 7)
ถ้าสารเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตผลจะเป็นอย่างไร
   ก. เจ็บป่วย
   ข. ตาย
   ค. สุขภาพแข็งแรง
   ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นผลเสียของสารที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
   ก. อากาศเสีย
   ข. น้ำเสีย
   ค. ดินเสีย
    ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นผลเสียของการได้รับสารเป็นปริมาณมากเข้าสู่ร่างกาย
   ก. ทำให้อวัยวะผิดปกติ
   ข. ทำให้พิการ
   ค. ทำให้เสียชีวิตได้
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
สารต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยวิธีใด
   ก. การสัมผัส
   ข. การหายใจ
   ค. การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสาร
   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา