แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1
ตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 5.1 ป.6/4 ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดใช้ไฟฟ้ามากที่สุด
   ก. เตารีด
   ข. พัดลม
   ค. เครื่องซักผ้า
   ง. วิทยุ

ข้อที่ 2)
แรงดันไฟฟ้า ใช้ในบ้าน มีค่าเท่าไร
   ก. 220 mA
   ข. 220 V
   ค. 220 W
   ง. 220 A

ข้อที่ 3)
ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนเป็นชนิดใด
   ก. กระแสตรง
   ข. เคมี
   ค. สถิต
   ง. กระแสสลับ

ข้อที่ 4)
สิ่งป้องกันไฟไหม้อันเกิดจากการลัดวงจรไฟฟ้าคือข้อใด
   ก. สายไฟ
   ข. สวิตซ์
   ค. หลอดไฟฟ้า
   ง. ฟิวส์

ข้อที่ 5)
อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดใช้ไฟฟ้ามากที่สุด
   ก. เตารีด
   ข. พัดลม
   ค. เครื่องซักผ้า
   ง. วิทยุ

ข้อที่ 6)
1 แอมแปร์ ตรงกับข้อใด
   ก. 10 มิลลิแอมแปร์
   ข. 100 มิลลิแอมแปร์
   ค. 1,000 มิลลิแอมแปร์
   ง. 10,000 มลลิแอมแปร์

ข้อที่ 7)
หลอดไฟฟ้าสว่างเพราะอะไร
   ก. กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
   ข. กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจร
   ค. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีครบ
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 8)
การใช้เตารีดเพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้าตรงกับข้อใด
   ก. รีดผ้าทีละน้อย ๆ
   ข. รวบรวมรีดทีละมาก ๆ
   ค. รีดเฉพาะตัวที่จะใส่
   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 9)
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยในการประหยัดไฟฟ้า คือ
   ก.เลือกซื้อของที่มีคุณภาพมีเครื่องหมายรับรอง
   ข.เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ราคาถูกเพื่อประหยัดเงินซื้อ
   ง.เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเองในท้องถิ่น
   ง.เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเองในท้องถิ่น

ข้อที่ 10)
หลอดฟลูออเรสเซนต์ดีกว่าหลอดไฟกลม ตรงกับข้อใด
   ก.รูปร่างสวยงามกว่า
   ข. ราคาประหยัดกว่า
   ข.ปลอดภัยมากกว่า
   ง. ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า