แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1
ตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 6.1 ป.6/2 สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ได้ทำขึ้นจากดิน
   ก.กระถาง
   ข.ขวดแก้ว
   ค.อิฐ
   ง.โอ่ง

ข้อที่ 2)
ข้อใด หมายถึง ฮิวมัส
   ก.แร่ธาตุในดิน
   ข. สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในดิน
   ค.อาหารสัตว์
   ง. ซากพืชซากสัตว์

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือ ฟอสซิล
   ก.ส่วนของหินที่มีความแข็งน้อยที่สุด
   ข. ส่วนของหินที่มีลวดลายสวยงาม
   ค.หินที่หลอมละลายด้วยความร้อนสูง
   ง.ซากพืชซากสัตว์ที่ถูกทับถมเป็นเวลานาน

ข้อที่ 4)
ดินเกิดจากการสลายตัวในข้อใด
   ก.แมกมา
   ข. หินและแร่ธาตุ
   ค.เปลือกโลก
   ง. ลาวา

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ได้ทำขึ้นจากดิน
   ก.กระถาง
   ข.ขวดแก้ว
   ค.อิฐ
   ง.โอ่ง

ข้อที่ 6)
หินชนวนแปรสภาพมาจากหิน ในข้อใด
   ก.หินบะซอลต์
   ข.หินศิลาแลง
   ค.หินดินดาน
   ง.หินกรวด

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นตัวการย่อยสลายซากพืช
   ก.เชื้อโรค
   ข.จุลินทรีย์
   ค.เชื้อไวรัส
   ง. สารเคมี

ข้อที่ 8)
ข้อใดที่สลายตัวเป็นฮิวมัส
   ก.หินและแร่ธาตุ
   ข.วัตถุต้นกำเนิดดิน
   ค.ซากพืช ซากสัตว์
   ง.จุลินทรีย์

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นตัวการย่อยสลายซากพืช
   ก.เชื้อโรค
   ข. จุลินทรีย์
   ค.เชื้อไวรัส
   ง.สารเคมี

ข้อที่ 10)
ข้อใดที่สลายตัวเป็นฮิวมัส
   ก.หินและแร่ธาตุ
   ข.วัตถุต้นกำเนิดดิน
   ค. ซากพืช ซากสัตว์
   ง.จุลินทรีย์