แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1
ตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 6.1 ป.6/3 สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมใน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ได้ทำขึ้นจากดิน
   ก.ปุ๋ยคอก
   ข.ปุ๋ยพืชสด
   ค.ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
   ง.ปุ๋ยหมัก

ข้อที่ 2)
ข้อใดที่ทำให้เกิดความแห้งแล้ง
   ก.การปลูกพืชหมุนเวียน
   ข. การสร้างเขื่อน
   ค.การพรวนดิน
   ง. การตัดไม้ทำลายป่า

ข้อที่ 3)
สิ่งใดไม่ควรทำลายด้วยการฝังดิน
   ก.ซากสัตว์
   ข. สารเคมี
   ค.เศษอาหาร
   ง.ซากพืชที่เน่าเปื่อย

ข้อที่ 4)
พืชข้อใดที่เหมาะสำหรับใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียน
   ก.โหระพา
   ข.เผือก
   ค. ถั่วเหลือง
   ง. มันสำปะหลัง

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ได้ทำขึ้นจากดิน
   ก.ปุ๋ยคอก
   ข.ปุ๋ยพืชสด
   ค.ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
   ง.ปุ๋ยหมัก

ข้อที่ 6)
การปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากควรเลือกดินในข้อใด
   ก.ดินทราย
   ข.ดินเหนียว
   ค.ดินร่วน
   ง.ดินร่วนปนทราย

ข้อที่ 7)
การปลูกพืชส่วนใหญ่ ใช้ดินในข้อใด
   ก.ดินเหนียว
   ข.ดินทราย
   ค.ดินร่วน
   ง. ดินโคลน

ข้อที่ 8)
สิ่งใดมีผลทำให้ดินเสีย ในการนำไปฝังลงในดิน
   ก.ซากสุนัขที่ตายแล้ว
   ข.เศษอาหาร
   ค.กล่องโฟม
   ง.ถุงกระดาษ

ข้อที่ 9)
การกระทำในข้อใดช่วยรักษาหน้าดินให้สมบูรณ์
   ก.ปลูกพืชคลุกดิน
   ข. ปลูกพืชหมุนเวียน
   ค.ใส่ปุ๋ยในดิน
   ง.พรวนดินสม่ำเสมอ

ข้อที่ 10)
"เนื้อดินหยาบ น้ำซึมผ่านได้ดี ไม่อุ้มน้ำ" เป็นสมบัติของดินชนิดใด
   ก.ดินร่วน
   ข.ดินทราย
   ค. ดินเหนียว
   ง.ดินโคลน