แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1
ตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 7.1 ป.6/1 สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเกิดข้างขึ้นและข้างแรมรวมกันใช้ระยะเวลาเท่าใด
   ก.29-30 วัน
   ข.50-60 วัน
   ค. 90-100 วัน
   ง. 200-300 วัน

ข้อที่ 2)
เราจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในวันใด
   ก.วันขึ้น 15 ค่ำ
   ข. วันแรม 15 ค่ำ
   ค.วันแรม 8 ค่ำ
   ง.วันขึ้น 8 ค่ำ

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่สาเหตุของดวงจันทร์โคจรรอบโลก
   ก.กลางวันกลางคืน
   ข. สุริยุปราคา
   ค.จันทรุปราคา
   ง.กลางวันกลางคืน

ข้อที่ 4)
ดวงจันทร์ครึ่งดวงเราจะมองเห็นในวันใดบ้าง
   ก.วันขึ้น 5 ค่ำ หรือ วันแรม 5 ค่ำ
   ข.วันขึ้น 8 ค่ำ หรือ วันแรม 8 ค่ำ
   ค. วันขึ้น 10 ค่ำ หรือ วันแรม 10 ค่ำ
   ง. วันขึ้น 15 ค่ำ หรือ วันแรม 15 ค่ำ

ข้อที่ 5)
การเกิดจันทรุปราคา ตำแหน่งของดาวที่เกี่ยวข้องเรียงอย่างไร
   ก.ดวงจันทร์ - ดวงอาทิตย์ - โลก
   ข.ดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ - โลก
   ค.ดวงอาทิตย์ - โลก - ดวงจันทร์
   ง.โลก - ดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์กับการเกิดสุริยุปราคา
   ก.ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก
   ข.แสงดวงอาทิตย์ส่องมายังดวงจันทร์
   ค.เงาของดวงจันทร์ไปปรากฏบนโลก
   ง.เงาของโลกทอดไปบังดวงจันทร์

ข้อที่ 7)
ปรากฏการณ์ในข้อใดที่คนโบราณเรียกว่าราหูอมจันทร์
   ก.ดวงจันทร์ในวันแรม 15 ค่ำ
   ข.ดวงจันทร์ในวันขึ้น 15 ค่ำ
   ค.จันทรุปราคา
   ง. สุริยุปราคา

ข้อที่ 8)
ช่วงเวลาใดที่เราจะมองเห็นการเกิดจันทรุปราคา
   ก.กลางวัน
   ข.กลางคืน
   ค. ตลอดเวลา
   ง. ทั้งกลางวันกลางคืน

ข้อที่ 9)
การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ ตรงกับข้อใด
   ก.มืดหมดดวง
   ข.มีแสงสว่างลดลง
   ค. มองเห็นเป็นรูปเสี้ยว
   ง. มองเห็นเป็นรูปวงแหวน

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นการกำหนดการเกิดจันทรุปราคา
   ก.การแปรปรวนของกลุ่มก๊าซในอวกาศ
   ข.แรงผลักดันจากลมสุริยะ
   ค.ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
   ง.ตำแหน่งของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ