แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.2
ตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 7.2 ป.6/1 สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ประเทศที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด คือประเทศที่อยู่บริเวณใด
   ก.ขั้วโลกเหนือ
   ข.บริเวณเส้นศูนย์สูตร
   ค.บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร
   ง.ขั้วโลกใต้

ข้อที่ 2)
สาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์อยู่ในอวกาศไม่ได้
   ก.ไม่มียารักษาโรค
   ข. ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก
   ค.ไม่มีอากาศ
   ง.ไม่มีที่อยู่อาศัย

ข้อที่ 3)
ยานอวกาศที่สามารถลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นลำแรก คือ
   ก.แลนด์แซ็ต
   ข.อะพอลโล
   ค.สปุตนิก
   ง.มาริเนอร์

ข้อที่ 4)
ประเทศแรกที่สามารถส่งคนไปลงบนดวงจันทร์สำเร็จ คือ
   ก.ฝรั่งเศส
   ข.อเมริกา
   ค. อังกฤษ
   ง. รัสเซีย

ข้อที่ 5)
ประเทศที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด คือประเทศที่อยู่บริเวณใด
   ก.ขั้วโลกเหนือ
   ข.บริเวณเส้นศูนย์สูตร
   ค.บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร
   ง.ขั้วโลกใต้

ข้อที่ 6)
ขณะเกิดจันทรุปราคา ดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ จะเรียงตัวกัน ตรงกับข้อใด
   ก.โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
   ข.ดวงจันทร์ โลก ดวงอาทิตย์
   ค.ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
   ง. ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ โลก

ข้อที่ 7)
คนในข้อใดที่สนใจการเกิดสุริยุปราคามากที่สุด
   ก.นักท่องเที่ยว
   ข.นักธุรกิจ
   ค.นักดาราศาสตร์
   ง.นักโหราศาสตร์

ข้อที่ 8)
บริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
   ข.บริเวณเส้นศูนย์สูตร
   ข.ขั้วโลกเหนือ
   ค.ขั้วโลกใต้
   ง.บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร

ข้อที่ 9)
จรวดเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศในข้อใด
   ก. อเมริกา
   ข. รัสเซีย
   ค. จีน
   ง. เยอรมัน

ข้อที่ 10)
คนแรกที่ลงไปเหยียบบนดวงจันทร์ชื่อ
   ก. ยูริ กาการิน
   ข. กาลิเลโอ
   ค. นีล อาร์มสตรอง
   ง. เซอร์ไอแซค นิวตัน