แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คำในข้อใดหมายถึงเห็นของอะไรเป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น
   ก. ตาลยอดด้วน
   ข. บ้าหอบฟาง
   ค. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
   ง. เรือลมในหนอง

ข้อที่ 2)
ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด
   ก. เร็ว ๆ เข้าเดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
   ข. "สวัสดีค่ะ คุณแม่"
   ค. พุทธศักราช เขียนย่อว่า พ.ศ.
   ง. ทูลเกล้า ฯลฯ อ่านว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ข้อที่ 3)
ข้อใดผิด
   ก. ( ) นขลิขิต
   ข. " ……" อัญประกาศ
   ค. ปรัศนี
   ง. ปรัศนี

ข้อที่ 4)
ข้อใดผิด
   ก. ะ วิสรรชนีย์
   ข. ปรัศนี
   ค. อัศเจรีย์
   ง. = จุลภาค

ข้อที่ 5)
ข้อใดผิด
   ก. - ยติภังค์
   ข. " อัญประกาศ
   ค. ฯ ไปยาลน้อย
   ง. ฯลฯ ไปยาลใหญ่

ข้อที่ 6)
ข้อใดผิด
   ก. , จุลภาค
   ข. = มหัพภาค
   ค. " ……" อัญประกาศ
   ง. ๆ ไม้ยมก

ข้อที่ 7)
คำว่า " สวรรค์ในอก นรกในใจ" มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนใด
   ก. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
   ข. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
   ค. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
   ง. ใครดี ดีตอบ ใครชอบ ตอบแทน

ข้อที่ 8)
คำว่า " รีไซเคิล" คือกรรมวิธีใด
   ก. การทิ้งเศษขยะ
   ข. การนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้อีก
   ค. การทำกระดาษให้ใหม่อยู่เสมอ
   ง. การทำขยะด้วยระบบไฟฟ้า

ข้อที่ 9)
คำใดมีความหมายไปในทางที่ไม่ดี
   ก. เปรมใจ
   ข. เหลือเฟือ
   ค. มั่วสุม
   ง. ปรองดอง

ข้อที่ 10)
"ทำลายสิ่งที่มีค่า เพื่อหวังผลเพียงเล็กน้อย" คือความหมายของข้อใด
   ก. จับปลาสองมือ
   ข. ฆ่าช้างเอางา
   ค. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
   ง. งมเข็มในมหาสมุทร