แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สิ่งใดที่เป็นส่วนให้ชาวนาหันไปประกอบอาชีพอื่น (ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 1-5 )
      
   ก. เกษตร
   ข. บริการ
   ค. พาณิชย์
   ง. การศึกษา

ข้อที่ 2)
คำว่า " กู " ในบทร้อยกรองนี้หมายถึงใคร
   ก. ชาวนา
   ข. จิตร ภูมิศักดิ์
   ค. ผู้ใช้แรงงาน
   ง. พ่อค้าข้าว

ข้อที่ 3)
บทกวีวรรคใดที่บอกถึงความเหนื่อยยาก
   ก. เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
   ข. ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึ่งแปรรวงมาเปิบกิน
   ค. น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแรงอันหลั่งริน
   ง. สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกำซาบฟัน

ข้อที่ 4)
สถานภาพทางสังคมใดที่ชาวนายังไม่ได้เป็น
   ก. เกษตรกร
   ข. ลูกหนี้
   ค. นายทุน
   ง. กรรมกร

ข้อที่ 5)
บทกวี " เปิบข้าวทุกคราวคำ จงสูจำเป็นอาจิณ
เหงื่อกูที่สูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นรวง "
เป็นโวหารภาพพจน์ในลักษณะใด

   ก. โวหารบุคคลวัต
   ข. โวหารนามนัย
   ค. โวหารสัญลักษณ์
   ง. โวหารสัทพจน์

ข้อที่ 6)
งานเขียนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
   ก. บทความ
   ข. สารคดี
   ค. นวนิยาย
   ง. เรียงความ

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการโฆษณา
   ก. เพื่อให้รู้ถึงชื่อสินถ้า หรือการบริการ
   ข. เพื่อประโยชน์ในการขายสินถ้า หรือบริการข. เพื่อประโยชน์ในการขายสินถ้า หรือบริการ
   ค. เพื่อให้รู้ถึงสรรพคุณ หรือจุดเด่นของบริการ
   ง. เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือการบริการ

ข้อที่ 8)
งานเขียนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลอยและการเจียระไนพลอย คืองานเขียนใด
   ก. ตำรา
   ข. บทความ
   ค. บรรยาย
   ง. สารคดี

ข้อที่ 9)
งานเขียนที่เป็นเรื่องที่ให้ความรู้วิชาการแขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นงานเขียนประเภทใด
   ก. สารคดีทั่วไป
   ข. สารคดีวิชาการ
   ค. สารคดีชีวประวัติ
   ง. สารคดีท่องเที่ยว

ข้อที่ 10)
งานเขียนที่เขียนจากจินตนาการของผู้เขียนผสมข้อเท็จจริงบ้าง เป็นเรื่องราวการดำเนินชีวิตของบุคคล สัตว์ ทีเกี่ยวข้องกันตลอดเรื่อง คืองานเขียนใด
   ก. บทความ
   ข. สารคดี
   ค. นวนิยาย
   ง. เรียงความ