แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1
ตัวชี้วัดที่ 6 อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ 1-3
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว สุขุมวิท 30/2 ใกล้ทางด่วน 42 พร้อมเฟอร์ฯ 3 นอน 2 น้ำ โทร 1 แอร์ 2 พ.ท. 41 ต.ร.ว. ราคา 2.8 ล้าน ติดต่อ โทร. 2255730
ข้อความในประกาศนี้มีลักษณะอย่างใด

   ก. ละเอียด ชัดเจน
   ข. ไม่มีชื่อผู้ประกาศ
   ค. มีข้อความกำกวมที่อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน
   ง. ไม่ชัดเจน แต่มีชื่อและสถานที่ติดต่อให้ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ข้อที่ 2)
ข้อความในประกาศนี้ใช้ภาษาอย่างไร
   ก. ภาษาชาวบ้าน
   ข. ภาษาทั่วไป
   ค. ภาษาราชการ
   ง. ภาษากะทัดรัด

ข้อที่ 3)
ข้อความนี้เป็นประกาศชนิดใด
   ก. ประกาศซื้อ
   ข. ประกาศขาย
   ค. ประกาศแจ้งความ
   ง. ประกาศเพื่อทราบ

ข้อที่ 4)
"ใครก็ได้ช่วยปิดหน้าต่างให้ที" ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด
   ก. บอกให้ทำ
   ข. เชิญชวน
   ค. แจ้งให้ทราบ
   ง. คำถาม

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการโฆษณา
   ก. เพื่อให้รู้ถึงชื่อสินค้า หรือการบริการ
   ข. เพื่อประโยชน์ในการขายสินถ้า หรือบริการ
   ค. เพื่อให้รู้ถึงสรรพคุณ หรือจุดเด่นของบริการ
   ง. เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือการบริการ

ข้อที่ 6)
ป้ายประกาศเตือนภัยให้ระวังน้ำท่วมจากกรมอุตุฯ เป็นสารประเภทใด
   ก. สารที่เป็นข้อท้วงติง
   ข. สารที่เป็นข้อสนับสนุน
   ค. สารที่เป็นข้อเสนอแนะ
   ง. สารที่เป็นคำประกาศ

ข้อที่ 7)
ตัว ฤ ฤๅ จัดเรียงลำดับตามพจนานุกรมอย่างไร
   ก. อยู่หลังตัว ร
   ข. อยู่หน้าตัว ร
   ค. อยู่หลังตัว ล
   ง. อยู่หลังตัว ฬ

ข้อที่ 8)
อักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรม ข้อใดผิด
   ก. บ. บาลี
   ข. ข. เขมร
   ค. ช. ชวา
   ง. ส. สรรพนาม

ข้อที่ 9)
คำต่อไปนี้ต้องเรียงคำใดก่อน
   ก. มัจฉา
   ข. มิตร
   ค. มหัศจรรย์
   ง. มุจลินท์

ข้อที่ 10)
สำนวนภาษาใดที่ใช้เป็นคติเตือนใจในการร่วมกันในสังคม
   ก. ขวานผ่าซาก
   ข. น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
   ค. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
   ง. ฟังไม่ศัพท์ จับไปกระเดียด