แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1
ตัวชี้วัดที่ 9 มีมารยาทในการอ่าน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การอ่านหนังสือในห้องสมุด สิ่งใดไม่ควรทำ
   ก. อ่านอย่างมีสมาธิ
   ข. อ่านในใจ
   ค. อ่านแล้วเก็บเข้าที่เดิม
   ง. พับหน้ากระดาษไว้เพื่ออ่านต่อ

ข้อที่ 2)
มารยาทที่ดีในการอ่านหนังสือ คือข้อใด
   ก.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
   ข. ชวนเพื่อนคุย
   ค. เล่นกันเสียงดัง
   ง. แย่งกันอ่าน

ข้อที่ 3)
การอ่านหนังสือให้สามารถจดจำเนื้อหาได้ต้องอ่านอย่างไร
   ก. อ่านออกเสียง
   ข. อ่านในใจ
   ค. อ่านเสียงดังชัดเจน
   ง. อ่านในใจอย่างมีสมาธิ

ข้อที่ 4)
ถ้าเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งยังไม่จบต้องการหยุดก่อนแล้วค่อยอ่านต่อควรทำอย่างไร
   ก. ใช้ที่คั่นหนังสือสอดไว้
   ข. พับหน้าหนังสือไว้
   ค. ใช้ปากกาขีดเขียนไว้
   ง. จดจำหน้าที่อ่านถึงไว้

ข้อที่ 5)
อ่านหนังสือในที่ใดต้องสำรวมมากที่สุด
   ก. ในห้องนอน
   ข. บนรถโดยสารประจำทาง
   ค. ในห้องสมุด
   ง. ใต้ร่มไม้

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
   ก. เว้นรรคตอนให้ถูกต้อง
   ข. อ่านได้ถูกวิธีตามอักขรวิธี
   ค. ต้องศึกษารูปแบบของร้อยแก้วที่จะอ่านเสียก่อน
   ง. ใส่อารมณ์และความรู้สึกได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบทอ่าน

ข้อที่ 7)
การอ่านข่าวนักเรียนควรอ่านอย่างไร
   ก. อ่านแล้วเชื่อตามข่าวนั้น
   ข. อ่านแล้วนำมาคิดวิเคราะห์
   ค. อ่านข่าวใหม่ๆ
   ง. อ่านเฉพาะข่าวที่น่าสนใจ

ข้อที่ 8)
การกระทำใดจะช่วยให้ผู้อ่านจดจำเนื้อหาที่อ่านได้มากที่สุด
   ก. อัดเสียงอ่านใส่แผ่นซีดี
   ข. บันทึกเนื้อหาสำคัญไว้
   ค. จดจำเฉพาะเนื้อหาสำคัญ
   ง. ถ่ายสำเนาเฉพาะส่วนสำคัญไว้

ข้อที่ 9)
การเลือกอ่านหนังสือควรเลือกอย่างไร
   ก. อ่านเฉพาะที่ตนเองชอบ
   ข. อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ทุกอย่าง
   ค. อ่านหนังสือบันเทิงให้มากๆ
   ง. อ่านการ์ตูนเพื่อผ่อนคลาย

ข้อที่ 10)
มารยาทในการเลือกหนังสืออ่านข้อใดไม่เหมาะสมกับเด็ก
   ก. หนังสือการ์ตูน
   ข. หนังสือลามก
   ค. หนังสือวิทยาศาสตร์
   ง. หนังสือเรียน