แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1
ตัวชี้วัดที่ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
ให้นักเรียนคัดลอกบทร้อยกรองต่อไปนี้ด้วตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ และตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด 1 จบ ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เกณฑ์การให้คะแนน อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

ข้อที่ 1)
ให้นักเรียนคัดลอกบทร้อยกรองต่อไปนี้ด้วตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ และตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด 1 จบ ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เกณฑ์การให้คะแนน อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน
      
   
   
   
   

ข้อที่ 2)

   
   
   
   

ข้อที่ 3)

   
   
   
   

ข้อที่ 4)

   
   
   
   

ข้อที่ 5)