แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ง. ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำ
   ก. ร้อยแก้ว
   ข. เป็นคำคล้องจองกะทัดรัด
   ค. ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันให้มากที่สุด
   ง. ใช้คำอธิบายยาวๆ

ข้อที่ 2)
คำขวัญต่อไปนี้ใช้ในโอกาสใด " ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย "
   ก. วันพ่อแห่งชาติ
   ข. วันแม่แห่งชาติ
   ค. วันรัฐธรรมนูญ
   ง. วันเด็กแห่งชาติ

ข้อที่ 3)
" สละชีพเพื่อชาติ" เป็นคำขวัญสำหรับใคร
   ก. ตำรวจ
   ข. ทหาร
   ค. ครู
   ง. นักการเมือง

ข้อที่ 4)
คำขวัญ สำนวนใดใช้เตือนใจให้คนรู้จักการต่อสู้ชีวิตมากที่สุด
   ก. คนตายคือคนไม่หวังอะไร
   ข. รักเรียนดีกว่าเรียนรัก
   ค. เราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเอง
   ง. ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำ

ข้อที่ 5)
ง. ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำ
   ก. ร้อยแก้ว
   ข. เป็นคำคล้องจองกะทัดรัด
   ค. ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันให้มากที่สุด
   ง. ใช้คำอธิบายยาวๆ