แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เพื่อใช้พัฒนางานเขียน
คำชีแจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง ช้อนกลางสร้างสุขภาพ ในหนังสือเรียนภาษาพาที บทที่ 10 หน้า 145 - 151
และให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่อ่านเพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนของนักเรียน

(การตรวจให้คะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

ข้อที่ 1)
คำชีแจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง ช้อนกลางสร้างสุขภาพ ในหนังสือเรียนภาษาพาที บทที่ 10 หน้า 145 - 151
และให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่อ่านเพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนของนักเรียน

(การตรวจให้คะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

   
   
   
   

ข้อที่ 2)

   
   
   
   

ข้อที่ 3)

   
   
   
   

ข้อที่ 4)

   
   
   
   

ข้อที่ 5)