แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ 6 เขียนจดหมายส่วนตัว
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คำขึ้นต้นจดหมายราชการข้อใดถูกต้อง
   ก. สวัสดี......................
   ข. เรียน........................
   ค. กราบเท้า.....................
   ง. นมัสการ.........................

ข้อที่ 2)
การสื่อสารชนิดใดเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
   ก. โทรเลข
   ข. จดหมายด่วน
   ค. ไปรษณียบัตร
   ง. จดหมายลงทะเบียน

ข้อที่ 3)
การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ต้องติดแสตม์ป์กี่บาท
   ก. ๒ บาท
   ข. ๓ บาท
   ค. ๔ บาท
   ง. ๕ บาท

ข้อที่ 4)
เมื่อได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ต้องทำอย่างไรก่อน
   ก. เปิดซอง
   ข. ดูชื่อผู้ส่ง
   ค. ดูชื่อผู้รับ
   ง. อ่านเนื้อเรื่อง

ข้อที่ 5)
ประโยชน์ของการใส่รหัสไปรษณีย์คือข้อใด
   ก. ผู้ส่งแน่ใจว่าถึงผู้รับ
   ข. ผู้รับได้รับแน่นอน
   ค. จดหมายไม่สูญหาย
   ง. ถึงผู้รับรวดเร็ว

ข้อที่ 6)
การสื่อสารชนิดใดผู้ส่งไม่ต้องไปที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้
   ก. จดหมายลงทะเบียน
   ข. ไปรษณีย์ธนาณัติ
   ค. โทรเลข
   ง. จดหมาย

ข้อที่ 7)
เครื่องมือสื่อสารชนิดใดเร็วที่สุด
   ก. โทรศัพท์
   ข. โทรเลข
   ค. จดหมายลงทะเบียน
   ง. จดหมายด่วน

ข้อที่ 8)
การเขียนจดหมายถึงบิดามารดา ควรลงท้ายด้วยข้อความใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
   ก. รักและคิดถึง
   ข. ด้วยความเคารพอย่างสูง
   ค. รักมาก
   ง. คิดถึงมาก

ข้อที่ 9)
ถ้าส่งจดหมายไม่ติดแสตมป์จะเป็นอย่างไร
   ก. ไม่ถึงผู้รับ
   ข. จดหมายถูกส่งกลับคืน
   ค. ผู้ส่งถูกปรับเป็น ๒ เท่า
   ง. ผู้รับถูกปรับเป็น ๒ เท่า

ข้อที่ 10)
หมายเลขโทรศัพท์ "๓๙๑ - ๒๔๒๒" อ่านว่าอย่างไรจึงถูกต้อง
   ก. สาม - เก้า -หนึ่ง - สอง - สี่ -สอง -สอง
   ข. สาม -เก้า -หนึ่ง -โท -สี่ -โท -โท
   ค. สามร้อยเก้าสิบเอ็ด -สองพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
   ง. สาม -เก้า -หนึ่ง -สอง -สี่ -ยี่สิบสอง