แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1
ตัวชี้วัดที่ 8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
งานเขียนประเภทใดที่สามารถใช้ภาษาพูดได้มากที่สุด
   ก. สารคดี
   ข. บทความ
   ค. จดหมายธุรกิจ
   ง. จดหมายส่วนตัว

ข้อที่ 2)
จากความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีการสื่อสาร มีผลทำให้งานเขียนใด ลดลงมากที่สุด
   ก. สารคดี
   ข. บทความ
   ค. จดหมายส่วนตัว
   ง. นวนิยาย

ข้อที่ 3)
คำว่า " เยอะแยะ " ควรใช้คำใดในภาษาเขียน
   ก. มากมาย
   ข. เกลื่อนกลาด
   ค. เหลือเฟือ
   ง. ยั้วเยี้ย

ข้อที่ 4)
" สังคมเป็นกระจกฉายตัวเราเอง " จากข้อความ คำว่า สังคม หมายถึงข้อใด
   ก. ทรัพย์สมบัติและฐานะของเรา
   ข. การกระทำของเรา
   ค. บุคคลรอบข้างเรา
   ง. สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา และครอบครัวเรา

ข้อที่ 5)
ประโยคใดใช้คำ " พากเพียร " ได้เหมาะสมที่สุด
   ก. เธอต้องใช้ความพากเพียรที่สุด
   ข. เขาพากเพียรที่จะไขกุญแจนั้น
   ค. เธอมีความพากเพียรในการเรียนรู้จนประสบผลสำเร็จ
   ง. เขาพากเพียรหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาจิบ