แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ 9 มีมารยาทในการเขียน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ประโยคใดใช้ข้อความรัดกุม
   ก. ทหารเวียดนามถูกฆ่าตายหมดไปเหลือแม้แต่คนเดียว
   ข. ของนี้แจกฟรีโดยไม่คิดเงิน
   ค. สถานที่ราชการห้ามบุคคลภายนอกเข้า
   ง. ในอดีตที่ผ่านมาผมได้รับความยากลำบากนานัปการ

ข้อที่ 2)
ประโยคในข้อใดมีความขัดแย้งกัน
   ก. เธอจะอยู่หรือเธอจะไปกับฉัน
   ข. เธอต้องขยันเรียนมิฉะนั้นเธอจะสอบตก
   ค. กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้
   ง. ฉันและเพื่อนไปทำงานทุกเช้า

ข้อที่ 3)
ในการเขียนจดหมายลาครู สิ่งใดควรระวังมากที่สุด
   ก. การใช้เหตุผล
   ข. สำนวนภาษาที่ใช้
   ค. กระดาษที่ใช้
   ง. ซองจดหมาย

ข้อที่ 4)
การเขียนในสถานที่ใดไม่เหมาะสม
   ก. เขียนชื่อติดพื้นรองเท้าของตนเอง
   ข. เขียนตามผนังในห้องน้ำสาธารณะ
   ค. เขียนบทร้อยกรองตามผนังกำแพงรั้วบ้าน
   ง. เขียนข้อความและระบายสีรูปภาพในผนังห้องนอน

ข้อที่ 5)
การเขียนตัวหนังสือลักษณะใดถือว่าไม่สุภาพ
   ก. เขียนตัวบรรจง
   ข. เขียนหวัด
   ค. เขียนเล่นหาง
   ง. เขียนหวัดแกมบรรจง

ข้อที่ 6)
การเขียนแสดงความคิดเห็นข้อใดควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด
   ก. สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น
   ข. เขียนในเรื่องจริง
   ค. เขียนเยิ่นเย้อ
   ง. เขียนล้อเลียนผู้อื่น

ข้อที่ 7)
การคัดลายมือต้องการสิ่งใดมากที่สุด
   ก. ความสะอาด
   ข. ความสวยงาม
   ค. ความเป็นระเบียบ
   ง. ความรวดเร็ว

ข้อที่ 8)
การเขียนในข้อใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
   ก. เขียนเรื่องวัฒนธรรมไทย
   ข. เขียนเรื่องประวัติศาสตร์
   ค. เขียนเรื่องจากจินตนาการ
   ง. เขียนเรื่องพุทธศาสนา

ข้อที่ 9)
การเขียนงานประเภทใดที่ต้องระวังเรื่องการใช้ภาษามากที่สุด
   ก. เขียนจดหมายส่วนตัว
   ข. เขียนเรียงความ
   ค. เขียนจดหมายลาครู
   ง. เขียนบทร้อยกรอง

ข้อที่ 10)
ข้อใดไม่ใช่การสื่อสารด้วยการเขียนที่ดี
   ก. เขียนประโยคให้ได้ใจความ
   ข. เลือกใช้คำที่สื่อความหมายได้ดี
   ค. เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
   ง. เลือกใช้คำและภาษาที่ทันสมัย