แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 การฟังการดูและการพูด มาตรฐาน 3.1
ตัวชี้วัดที่ 4 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ถูก ในข้อความที่ถูกต้อง หรือ เลือกคำตอบ ผิด ในข้อความที่ผิด

ข้อที่ 1)
การใช้น้ำเสียงให้มีน้ำหนักและมีท่วงทำนอง - จะช่วยให้การพูดน่าสนใจยิ่งขึ้น
   ถูก
   ผิด
   -
   -

ข้อที่ 2)
จุดประสงค์การพูดอธิบายคือ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวที่
   ถูก
   ผิด
   -
   -

ข้อที่ 3)
คำว่า "อธิบาย" มีต้นศัพท์มาจากภาษาบาลีซึ่งมีความหมายเช่นเดียว
   ถูก
   ผิด
   -
   -

ข้อที่ 4)
การพูดเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องฝึกฝนก็ได้
   ถูก
   ผิด
   
   -

ข้อที่ 5)
ก่อนที่จะพูดต้องรู้เรื่องราวที่จะพูดให้ดีเสียก่อน
   ถูก
   ผิด
   -
   -