แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 การฟังการดูและการพูด มาตรฐาน 3.1
ตัวชี้วัดที่ 6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
วัฒนธรรมไทยในการชมดนตรีถ้าถูกใจการแสดงควรทำอย่างไร
   ก. ส่งเสียงกรี๊ด
   ข. โห่ร้องอย่างดัง
   ค. ปรบมือให้
   ง. ลุกขึ้นเต้นหน้าเวที

ข้อที่ 2)
ข้อใดมิใช่มารยาทของการชมการแสดง
   ก. ไม่ลุกเดินไปเดินมา
   ข. ส่งเสียงกรี๊ดเมื่อชอบใจ
   ค. ไม่มอบดอกไม้ ไม่ถ่ายรูป
   ง. ชื่นชมด้วยการปรบมือ

ข้อที่ 3)
สิ่งใดที่มีส่วนทำให้การสื่อสารด้อยประสิทธิภาพลงไปมากที่สุด
   ก. บุคลิกลักษณะของผู้ส่งสาร
   ข. วิธีการส่งสาร
   ค. ขั้นตอนการส่งสาร
   ง. เนื้อหาสาระของสาร

ข้อที่ 4)
คนที่จะรับฟังสารที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติใดเป็นอันดับแรก
   ก. มีสมาธิดี
   ข. มีความรู้ดี
   ค. มีสติปัญญาดี
   ง. มีประสบการณ์ดี

ข้อที่ 5)
การพูดโต้แย้งต้องพูดในลักษณะใดผู้ฟังจึงจะเห็นด้วย
   ก. ผู้พูดต้องมีอิทธิพล
   ข. ผู้พูดต้องแต่งตัวดี สุภาพ
   ค. ต้องพูดในเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ
   ง. ต้องใช้เหตุผลสนับสนุนเรื่องที่พูดอย่างหนักแน่น

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นหลักการในการพูดแสดงความคิดเห็น
   ก. พูดตรงไปตรงมา
   ข. พูดอย่างมีเหตุผล
   ค. พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวาน
   ง. พูดด้วยถ้อยคำสุภาพ นุ่มนวล

ข้อที่ 7)
การพูดในข้อใดต้องระวังคำพูดมากที่สุด
   ก. พูดเล่านิทาน
   ข. พูดโต้วาที
   ค. พูดโฆษณาสินค้า
   ง. พูดรายงานหน้าชั้น

ข้อที่ 8)
การออกไปพูดนำเสนองานที่หน้าชั้นเรียนต้องทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก
   ก. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " สวัสดีค่ะ / ครับคุณครูที่เคารพ"
   ข. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " กราบเรียนคุณครูที่เคารพ"
   ค. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " กราบเรียนคุณครูที่รัก"
   ง. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " กราบสวัสดีคุณครูที่รัก"

ข้อที่ 9)
ในขณะที่เพื่อนพูดที่หน้าชั้น ถ้านักเรียนสงสัยอยากถาม ควรทำอย่างไร
   ก. ถามได้ทุกโอกาส
   ข. เขียนใส่กระดาษชูขึ้น
   ค. เก็บไว้ถามนอกห้อง
   ง. ยกมือขึ้นถาม

ข้อที่ 10)
การฟังข่าวประเภทใดที่นักเรียนต้องเชื่อและปฏิบัติตาม
   ก. ข่าวเกษตรกร
   ข. ข่าวการปราบยาเสพติด
   ค. ข่าวเตือนให้ระวังโรคระบาด
   ง. ข่าวการเมือง