แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน 4.1
ตัวชี้วัดที่ 5 แต่งบทร้อยกรอง
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อที่ 1-2
ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน
เราก็มีศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง

(ศรีปราชญ์)
บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรองประเภทใด

   ก. กลอนสุภาพ
   ข. กาพย์ยานี
   ค. กาพย์ฉบัง
   ง. โคลงสี่สุภาพ

ข้อที่ 2)
"เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง"
สรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากที่สุด

   ก. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
   ข. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
   ค. กรรมสนองกรรม
   ง. คนดีผีคุ้ม

ข้อที่ 3)
บทร้อยกรองบทนี้ ชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งใดมากที่สุด
   ก. ความอบอุ่น
   ข. ยามราตรี
   ค. การบริโภค
   ง. ไฟ

ข้อที่ 4)
นักเรียนคิดว่าคำในข้อใดมีความหมาย ตรงกันข้าม "ราตรี"
   ก. ทิวา
   ข. เพลาเย็น
   ค. สายัณห์
   ง. พลบค่ำ

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่สัมผัสใน
   ก. อุ่น - จุน
   ข. ศัย - ไป
   ค. ที่ - ตรี
   ง. อนันต์ - พรรณ

ข้อที่ 6)
"คุณอนันต์" ควรหมายความว่าอย่างไรจึงจะชัดเจนที่สุด
   ก. มีคุณค่ามาก
   ข. มีประโยชน์มาก
   ค. มีปริมาณมาก
   ง. มีจำนวนมาก

ข้อที่ 7)
"ราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวกลางป่า
ถูกหมาบ้ากัดป่นจนฉิบหาย
เพราะหมามากปากช่วยกันกัดตาย"
บทร้อยกรองนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการสอนเรื่องอะไร

   ก. ความซื่อสัตย์
   ข. ความสามัคคี
   ค. ความห่วงใย
   ง. ความรัก

ข้อที่ 8)
"เมื่อเคราะห์ร้อยกายเราก็เท่านี้
ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย"
คำที่ขีดเส้นใต้บนบทร้อยกรองนี้เรียกว่าอะไร

   ก. สัมผัสใน
   ข. สัมผัสนอก
   ค. สัมผัสระหว่างบท
   ง. สัมผัสอักษร

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ
   ก. มีเสียงวรรณยุกต์เอก - โท บังคับ
   ข. โคลง 1 บท มี 2 บาท
   ค. บาทหนึ่งมี 2 วรรค 1 วรรค มี 6 คำ
   ง. ต้องมีสัมผัสในเพื่อให้ไพเราะยิ่งขึ้น

ข้อที่ 10)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำครุ
   ก. คำที่มีตัวสะกด
   ข. คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา
   ค. คำที่มีประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา
   ง. คำที่ประสมด้วยสระเสียง อำ ไอ ใอ เอา