แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1
ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ นี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด
   ก. ความกล้าหาญ
   ข. คาถา อาคม
   ค. ฤทธิ์เดช
   ง. ความจงรักภักดี

ข้อที่ 2)
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
   ก. รักสามเส้า
   ข. เรื่องจริงเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรี
   ค. ความสุข ความเศร้า ความพลัดพราก
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
เรื่องราวของวรรณคดี เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ให้ข้อคิดอย่างไร
   ก. รักมาก ความพลัดพรากมาเยือน
   ข. ความรักทำให้คนตาบอด
   ค. คนดีผีคุ้ม
   ง. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ข้อที่ 4)
"จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู
ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ"
จากบทกลอนดังกล่าว ตรงกับสุภาษิตข้อใด

   ก. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
   ข. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
   ค. ปลาหมอตายเพราะปาก
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
กลอนวรรคใดที่บอกเวลาใกล้รุ่ง
   ก. เป็นอันแรมแจ่งแจ้งด้วยแสงดาว
   ข. ความหนาวเหลือทานทนกระมลหมอง
   ค. สกุณาดุเหว่าก็เร่าร้อง
   ง. ดูแสงทองจับฟ้าขอลาเอย

ข้อที่ 6)
ผู้เขียนได้บรรยายความรู้สึกว่า "ความหนาวเหลือทานทนกระมลหมอง" มีสาเหตุมาจากอะไร
   ก. น้ำค้างตกโปรยปรายมาเป็นละออง
   ข. ลมพัดมาเบา ๆ ถูกตัวเรา
   ค. ลมพัดละอองน้ำค้างที่ตกโปรยปรายมาถูกตัวเรา
   ง. กลางคืนเดือนมืดมองไม่เห็นอะไรเลย

ข้อที่ 7)
ผู้เขียนกล่าวว่า "เคยกล่าวถ้อยวอนจันทราว่าให้สม" คำว่า "สม" มีความหมายว่าอย่างไร
   ได้รวมกัน
   ได้ดังที่คิดไว้
   ได้เหมาะกัน
   ได้เท่ากัน

ข้อที่ 8)
นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
   ก. ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
   ข. รักนวลสงวนตัว
   ค. กิริยามารยาทงาม
   ง. แต่งตัวให้สวยอยู่เสมอ

ข้อที่ 9)
"ชิงสุกก่อนห่าม" หมายความว่าอย่างไร
   ก. อย่ากินผลไม้ก่อนสุก มันจะเปรี้ยว
   ข. ผลไม้ต้องรอให้สุกยจึงค่อยกิน มันจะเปรี้ยว
   ค. ไม่ควรทำอะไรบางอย่างเมื่อไม่ถึงเวลาอันสมควร
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ข้อความใด สอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านตนเอง
   ก. อย่าประกอบกิตจเป็นพาล อย่าอวดหาญแก่เพื่อน
   ข. เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หน้าศึกอย่านอนใจ
   ค. ที่รักอย่าดูถูก ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง
   ง. ตนเป็นไทอย่าคบทาส อย่าประมาทท่านผู้ดี